[TRA CỨU] Định nghĩa và cách tính cho số dư khả dụng tài khoản

Số dư khả dụng là số tiền gửi lại trong tài khoản được phép rút ra và sử dụng. Có thể kiểm tra qua internet banking, thông qua cây ATM, app ngân hàng, quầy giao dịch.