Thông tin tín dụng CIC là gì & Một số cách kiểm tra CIC cá nhân

Thông tin tín dụng CIC là gì? - Đây là trung tâm tín dụng trực thuộc ngân hàng Nhà nước Việt Nam với vai trò thu nhận, xử lý và dự báo tín dụng của cá nhân, tổ chức