Tổng hợp các số điện thoại hỗ trợ khách hàng VIB từng chi nhánh

Nhằm đa dạng hóa các kênh hỗ trợ khách hàng thì số điện thoại hỗ trợ khách hàng VIB đã hoạt động bằng tổng đài tự động 1800 8180.