Cập nhật 2022 về thời gian làm việc của ngân hàng Indovina

Thời gian làm việc của ngân hàng Indovina ở từng chi nhánh sẽ khác nhau và ngân hàng này sẽ không làm việc vào thứ 7. Thông tin được cập nhật chi tiết qua bài viết sau.