Xã hội 18/9/2013 15:01

Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hoá Việt Nam 1943

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định: 70 năm đã đi qua, dân tộc ta, Đảng ta đã trải qua những chặng đường gian khổ, hào hùng, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Bối cảnh tình hình và điều kiện cụ thể đã có nhiều đổi thay, nhưng những nội dung cốt lõi của Đề cương văn hoá Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Nhân Kỷ niệm 70 năm ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam (1943 - 2013) và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo "70 năm Đề cương văn hoá Việt Nam".

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

 Tham dự Hội thảo có nhà báo Hà Đăng và nhà báo Hữu Thọ, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng đoàn Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (Liên hiệp); các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp; các nhà khoa học cùng đông đảo cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật...

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Bản "Đề cương văn hoá Việt Nam" do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng soạn thảo là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của Đảng ta, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hoá dân tộc, khoa học, đại chúng mà chúng ta xây dựng. 70 năm đã đi qua, dân tộc ta, Đảng ta đã trải qua những chặng đường gian khổ, hào hùng, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Bối cảnh tình hình và điều kiện cụ thể đã có nhiều đổi thay, nhưng những nội dung cốt lõi của Đề cương văn hoá Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Trong bối cảnh xã hội Việt Nam cách đây 70 năm, "văn hoá nửa phong kiến, nửa tư sản và hoàn toàn có tính cách thuộc địa" đang thống trị, sự ra đời của Đề cương về văn hoá Việt Nam là một ngọn đuốc soi đường và định hướng tư tưởng, nhận thức, phương châm hoạt động văn hoá cho toàn Đảng, toàn dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, tiến lên xây dựng chế độ mới, nền văn hoá mới. Đề cương văn hoá năm 1943 đã cổ vũ, lôi cuốn đông đảo những người yêu nước, những người hoạt động văn hoá yêu nước vào Hội văn hoá cứu quốc, thành viên của Mặt trận Việt Minh. Đảng ta khẳng định: "Những phương pháp cải cách văn hoá đề ra bấy giờ chỉ là dọn đường cho cuộc cách mạng triệt đề mai sau", tức là chuẩn bị cho "cách mạng chính trị thành công". Đề cương khẳng định: "Cách mạng văn hoá muốn hoàn thành phải do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo". Ba nguyên tắc, ba tính chất cơ bản của nền văn hoá Việt Nam lúc đó và các giai đoạn tiếp theo là "Dân tộc hoá" - chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa, làm cho văn hoá Việt Nam phát triển độc lập, tự do và nhân văn. "Đại chúng hoá" là chống mọi chủ trương, hành động làm cho văn hoá phản lại lợi ích của đông đảo quần chúng hoặc xa rời đông đảo quần chúng. Văn hoá phải là quần chúng, quần chúng nhân dân là người sáng tạo văn hoá. "Khoa học hoá" là chống lại tất cả những cái lạc hậu, phản khoa học, phản tiến bộ, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, tiến bước về phía trước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm ngày ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 là dịp để chúng ta khẳng định những giá trị soi đường, tác dụng định hướng của bản Đề cương lịch sử, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm, vận dụng những chủ trương đúng đắn, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Trên tinh thần đó, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, làm sâu sắc  những nội dung cơ bản, nhằm góp phần khẳng định giá trị tư tưởng, ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn của Đề cương văn hoá Việt Nam sau 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; làm rõ những thành tựu và hạn chế của văn hoá nước ta trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, bổ sung, hoàn thiện quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời gian tới.

 
  Nhà báo Hữu Thọ phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được hơn 20 bản tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý văn hoá. Các tác giả đã chuẩn bị tham luận công phu, tâm huyết, có nhiều phát hiện mới và những kiến nghị bổ ích. Nhiều tham luận phân tích, khẳng định tầm tư duy chiến lược của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của văn hoá trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Cùng với các tham luận, các ý kiến trao đổi tại Hội thảo của các chuyên gia, nhà khoa học, như Nhà báo lão thành Hữu Thọ, GS. Phong Lê, GS. Hà Minh Đức, GS. Trần Văn Bính, Nhà văn Hữu Thỉnh, PGS. TS. Đào Duy Quát, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thiện, TS. Từ Thị Loan, Đại tá Nguyễn Phương Diện... đã tập trung vào những vấn đề, nội dung, mục đích đặt ra của Hội thảo, đó là:

Một là, sự cần thiết, như một tất yếu, việc ra đời Đề cương văn hoá ở thời điểm 70 năm trước. Tầm nhìn xa, trong rộng của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hai là, những quan điểm, nguyên tắc, giá trị to lớn, trường tồn của Đề cương văn hoá năm 1943. Đó là nguyên tắc Đảng lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo văn hoá; các nguyên tắc, tính chất "dân tộc", "khoa học", "đại chúng" của văn hoá Việt Nam. Việc vận dụng, tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện những quan điểm, chủ trương của Đảng ta về văn hoá trong Đề cương văn hoá năm 1943 trong quá trình 70 năm qua, thể hiện trong các văn kiện của Đảng, nhất là trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) "Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

 
 Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng phát biểu tổng kết Hội thảo.

Ba là, từ việc nhìn lại, đánh giá sâu sắc hơn tầm vóc, vai trò vô cùng to lớn của bản Đề cương văn hoá năm 1943, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về văn hoá; rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển nền văn hoá của đất nước trong thời gian tới, để văn hoá thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước, là nền tảng tinh thần xã hội, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Kết luận Hội thảo, TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực nhấn mạnh: Ban tổ chức Hội thảo nghiêm túc tiếp thu các nội dung tham luận của các tác giả. Kết quả Hội thảo hôm nay một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn, ý nghĩa soi đường của Bản đề cương văn hóa năm 1943. Những luận điểm quan trọng của Hội thảo hôm nay là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng góp phần vào nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tới đây. Đồng chí cũng đề nghị các tác giả có bài tham luận tu chỉnh nội dung để gửi đăng kỷ yếu của Hội thảo rất có ý nghĩa này./.

Thế Hoàng
ĐỌC THÊM

Tổng kết 15 năm xây dựng, phát triển văn hóa

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập trung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Truyền thống và hiện đại là nền tảng tạo nên nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc

Truyền thống và hiện đại là nền tảng tạo nên nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc

Từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến NQTW 5 khóa VIII về văn hóa và những vấn đề văn hóa - xã hội đang đặt ra hiện nay

Từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến NQTW 5 khóa VIII về văn hóa và những vấn đề văn hóa - xã hội đang đặt ra hiện nay

Cần một Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam

VH- Sáng 31.7.2013 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc tọa đàm giữa các nhà khoa học đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (Khóa VIII) của Bộ VHTTDL về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Vì một nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Vì một nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tọa đàm góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Tọa đàm góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

“Lời dạy của Bác Hồ mãi soi đường cho nhân dân các dân tộc Lào Cai”

“Lời dạy của Bác Hồ mãi soi đường cho nhân dân các dân tộc Lào Cai”

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN
Bài nhiều người đọc
4000 chậu nến thắp sáng cầu Trường Tiền, người dân phấn khich

4000 chậu nến thắp sáng cầu Trường Tiền, người dân phấn khich

Hà Nội: Tai nạn kinh hoàng trên đường Thanh Niên

Hà Nội: Tai nạn kinh hoàng trên đường Thanh Niên

Cháy lớn ở quận 6 thiêu rụi hai vợ chồng xấu số

Cháy lớn ở quận 6 thiêu rụi hai vợ chồng xấu số

Người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe container

Người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe container

Sơ tuyển Hội thi Người đẹp Hạ Long 2014

Sơ tuyển Hội thi Người đẹp Hạ Long 2014

Xe container đụng xe máy làm một người chết

Xe container đụng xe máy làm một người chết

Kho báu hay ngôi mộ trong nền nhà ở Hải Dương?

Kho báu hay ngôi mộ trong nền nhà ở Hải Dương?

Hàng trăm người hoảng loạn vì cả ngàn lít a xít đổ ra đường bốc khói ngùn ngụt

Hàng trăm người hoảng loạn vì cả ngàn lít a xít đổ ra đường bốc khói ngùn ngụt

Bố bất lực nhìn con gái nhảy sông Sài Gòn tự tử

Bố bất lực nhìn con gái nhảy sông Sài Gòn tự tử

Xe quá tải lắm chiêu “né” trạm cân

Xe quá tải lắm chiêu “né” trạm cân

Có thể bạn quan tâm
Thứ Tư, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Thứ Tư, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Tài xế Thảo Châu vi phạm quy định

Tài xế Thảo Châu vi phạm quy định

Hàng trăm người dân hiếu kỳ xem tìm xác thanh niên nhảy cầu tự vẫn

Hàng trăm người dân hiếu kỳ xem tìm xác thanh niên nhảy cầu tự vẫn

Cây xăng bỗng dưng phát nổ, khách hàng chạy tán loạn

Cây xăng bỗng dưng phát nổ, khách hàng chạy tán loạn

Cả nước nhiều nơi có mưa dông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Cả nước nhiều nơi có mưa dông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ông Nguyễn Sự nói về việc bán vé: Đừng hiểu lầm Hội An

Ông Nguyễn Sự nói về việc bán vé: Đừng hiểu lầm Hội An

Ngư dân vớt được chiếc bình dài gần 2m bốc mùi lạ

Ngư dân vớt được chiếc bình dài gần 2m bốc mùi lạ

Bố bất lực nhìn con gái nhảy sông Sài Gòn tự tử

Bố bất lực nhìn con gái nhảy sông Sài Gòn tự tử

Gió lốc sập mái tôn, đè một người chết tại chỗ

Gió lốc sập mái tôn, đè một người chết tại chỗ

Xe tải tông dải phân cách, gạch men đổ tràn trên đường  	  Xe tải gặp nạn, gạch văng ra đường

Xe tải tông dải phân cách, gạch men đổ tràn trên đường Xe tải gặp nạn, gạch văng ra đường

Nổi bật trên tuyengiao.vn
Hội thảo báo Đảng

Hội thảo báo Đảng "Cả nước với Hà Nội- Hà Nội với cả nước"

Hội thảo Tái cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam

Hội thảo Tái cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam

Hình ảnh Việt Nam được giới thiệu với thế giới tại Pháp

Hình ảnh Việt Nam được giới thiệu với thế giới tại Pháp

Phát triển văn hóa đọc: Không chỉ trông vào ngày hội sách

Phát triển văn hóa đọc: Không chỉ trông vào ngày hội sách

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ thăm và làm việc tại một số tỉnh Bắc Lào

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ thăm và làm việc tại một số tỉnh Bắc Lào

"Hóa giải" hoài nghi về tính khả thi khi sửa Luật Bảo hiểm xã hội

Kinh nghiệm từ xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum

Kinh nghiệm từ xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum

Tuyên dương và trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia môn Lịch sử

Tuyên dương và trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia môn Lịch sử

Giao lưu thể thao chào mừng 39 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Giao lưu thể thao chào mừng 39 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Nêu cao tinh thần

Nêu cao tinh thần "Kiến trúc sư vì xã hội"

Mới nhất trong mục

Khối chuyên Toán - Đại học Tổng hợp Hà Nội


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: Hotline
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing