Xã hội 18/9/2013 15:01

Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hoá Việt Nam 1943

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định: 70 năm đã đi qua, dân tộc ta, Đảng ta đã trải qua những chặng đường gian khổ, hào hùng, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Bối cảnh tình hình và điều kiện cụ thể đã có nhiều đổi thay, nhưng những nội dung cốt lõi của Đề cương văn hoá Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Nhân Kỷ niệm 70 năm ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam (1943 - 2013) và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo "70 năm Đề cương văn hoá Việt Nam".

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

 Tham dự Hội thảo có nhà báo Hà Đăng và nhà báo Hữu Thọ, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng đoàn Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (Liên hiệp); các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp; các nhà khoa học cùng đông đảo cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật...

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Bản "Đề cương văn hoá Việt Nam" do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng soạn thảo là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của Đảng ta, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hoá dân tộc, khoa học, đại chúng mà chúng ta xây dựng. 70 năm đã đi qua, dân tộc ta, Đảng ta đã trải qua những chặng đường gian khổ, hào hùng, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Bối cảnh tình hình và điều kiện cụ thể đã có nhiều đổi thay, nhưng những nội dung cốt lõi của Đề cương văn hoá Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Trong bối cảnh xã hội Việt Nam cách đây 70 năm, "văn hoá nửa phong kiến, nửa tư sản và hoàn toàn có tính cách thuộc địa" đang thống trị, sự ra đời của Đề cương về văn hoá Việt Nam là một ngọn đuốc soi đường và định hướng tư tưởng, nhận thức, phương châm hoạt động văn hoá cho toàn Đảng, toàn dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, tiến lên xây dựng chế độ mới, nền văn hoá mới. Đề cương văn hoá năm 1943 đã cổ vũ, lôi cuốn đông đảo những người yêu nước, những người hoạt động văn hoá yêu nước vào Hội văn hoá cứu quốc, thành viên của Mặt trận Việt Minh. Đảng ta khẳng định: "Những phương pháp cải cách văn hoá đề ra bấy giờ chỉ là dọn đường cho cuộc cách mạng triệt đề mai sau", tức là chuẩn bị cho "cách mạng chính trị thành công". Đề cương khẳng định: "Cách mạng văn hoá muốn hoàn thành phải do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo". Ba nguyên tắc, ba tính chất cơ bản của nền văn hoá Việt Nam lúc đó và các giai đoạn tiếp theo là "Dân tộc hoá" - chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa, làm cho văn hoá Việt Nam phát triển độc lập, tự do và nhân văn. "Đại chúng hoá" là chống mọi chủ trương, hành động làm cho văn hoá phản lại lợi ích của đông đảo quần chúng hoặc xa rời đông đảo quần chúng. Văn hoá phải là quần chúng, quần chúng nhân dân là người sáng tạo văn hoá. "Khoa học hoá" là chống lại tất cả những cái lạc hậu, phản khoa học, phản tiến bộ, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, tiến bước về phía trước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm ngày ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 là dịp để chúng ta khẳng định những giá trị soi đường, tác dụng định hướng của bản Đề cương lịch sử, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm, vận dụng những chủ trương đúng đắn, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Trên tinh thần đó, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, làm sâu sắc  những nội dung cơ bản, nhằm góp phần khẳng định giá trị tư tưởng, ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn của Đề cương văn hoá Việt Nam sau 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; làm rõ những thành tựu và hạn chế của văn hoá nước ta trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, bổ sung, hoàn thiện quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời gian tới.

 
  Nhà báo Hữu Thọ phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được hơn 20 bản tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý văn hoá. Các tác giả đã chuẩn bị tham luận công phu, tâm huyết, có nhiều phát hiện mới và những kiến nghị bổ ích. Nhiều tham luận phân tích, khẳng định tầm tư duy chiến lược của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của văn hoá trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Cùng với các tham luận, các ý kiến trao đổi tại Hội thảo của các chuyên gia, nhà khoa học, như Nhà báo lão thành Hữu Thọ, GS. Phong Lê, GS. Hà Minh Đức, GS. Trần Văn Bính, Nhà văn Hữu Thỉnh, PGS. TS. Đào Duy Quát, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thiện, TS. Từ Thị Loan, Đại tá Nguyễn Phương Diện... đã tập trung vào những vấn đề, nội dung, mục đích đặt ra của Hội thảo, đó là:

Một là, sự cần thiết, như một tất yếu, việc ra đời Đề cương văn hoá ở thời điểm 70 năm trước. Tầm nhìn xa, trong rộng của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hai là, những quan điểm, nguyên tắc, giá trị to lớn, trường tồn của Đề cương văn hoá năm 1943. Đó là nguyên tắc Đảng lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo văn hoá; các nguyên tắc, tính chất "dân tộc", "khoa học", "đại chúng" của văn hoá Việt Nam. Việc vận dụng, tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện những quan điểm, chủ trương của Đảng ta về văn hoá trong Đề cương văn hoá năm 1943 trong quá trình 70 năm qua, thể hiện trong các văn kiện của Đảng, nhất là trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) "Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

 
 Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng phát biểu tổng kết Hội thảo.

Ba là, từ việc nhìn lại, đánh giá sâu sắc hơn tầm vóc, vai trò vô cùng to lớn của bản Đề cương văn hoá năm 1943, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về văn hoá; rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển nền văn hoá của đất nước trong thời gian tới, để văn hoá thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước, là nền tảng tinh thần xã hội, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Kết luận Hội thảo, TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực nhấn mạnh: Ban tổ chức Hội thảo nghiêm túc tiếp thu các nội dung tham luận của các tác giả. Kết quả Hội thảo hôm nay một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn, ý nghĩa soi đường của Bản đề cương văn hóa năm 1943. Những luận điểm quan trọng của Hội thảo hôm nay là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng góp phần vào nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tới đây. Đồng chí cũng đề nghị các tác giả có bài tham luận tu chỉnh nội dung để gửi đăng kỷ yếu của Hội thảo rất có ý nghĩa này./.

Thế Hoàng
ĐỌC THÊM

Tổng kết 15 năm xây dựng, phát triển văn hóa

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập trung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Truyền thống và hiện đại là nền tảng tạo nên nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc

Truyền thống và hiện đại là nền tảng tạo nên nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc

Từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến NQTW 5 khóa VIII về văn hóa và những vấn đề văn hóa - xã hội đang đặt ra hiện nay

Từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến NQTW 5 khóa VIII về văn hóa và những vấn đề văn hóa - xã hội đang đặt ra hiện nay

Cần một Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam

VH- Sáng 31.7.2013 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc tọa đàm giữa các nhà khoa học đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (Khóa VIII) của Bộ VHTTDL về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Vì một nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Vì một nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tọa đàm góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Tọa đàm góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

“Lời dạy của Bác Hồ mãi soi đường cho nhân dân các dân tộc Lào Cai”

“Lời dạy của Bác Hồ mãi soi đường cho nhân dân các dân tộc Lào Cai”

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Hội trại sinh viên Việt tại Đức thành công rực rỡ

Hội trại sinh viên Việt tại Đức thành công rực rỡ

"Hạnh phúc được sẻ chia" - Món quà tình yêu dành cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

Khai hội Lam Kinh 2014

Khai hội Lam Kinh 2014

Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

11 người chết sau bão

11 người chết sau bão

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Siết xe quá tải bằng mọi cách

Siết xe quá tải bằng mọi cách

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Có thể bạn quan tâm
Sân bay dân dụng Phan Thiết

Sân bay dân dụng Phan Thiết

Trường ĐH phải xác định môn thi tuyển trước 15-10

Trường ĐH phải xác định môn thi tuyển trước 15-10

Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa lợi thế để phát triển

Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa lợi thế để phát triển

Bao giờ đưa tòa nhà Quốc hội vào vận hành?

Bao giờ đưa tòa nhà Quốc hội vào vận hành?

Đường dây 500kV Bắc Nam gặp sự cố 2 lần do cháy rừng

Đường dây 500kV Bắc Nam gặp sự cố 2 lần do cháy rừng

Tin bão Fung-Wong: Những dự đoán không thống nhất về đường đi của bão

Tin bão Fung-Wong: Những dự đoán không thống nhất về đường đi của bão

Rơi thang máy ở TPHCM, 5 người nhập viện cấp cứu

Rơi thang máy ở TPHCM, 5 người nhập viện cấp cứu

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Toàn cảnh thế giới - 31/8/2014

Toàn cảnh thế giới - 31/8/2014

Giật mình với

Giật mình với "lệnh" cấm học sinh lớp 1… đua xe trái phép

Nổi bật trên tuyengiao.vn
Việt Nam là quốc gia danh dự của hội chợ thương mại Accenta

Việt Nam là quốc gia danh dự của hội chợ thương mại Accenta

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

Liên hoan diễn xướng Chầu văn lần đầu tiên tại Hà Nam

Liên hoan diễn xướng Chầu văn lần đầu tiên tại Hà Nam

Định hướng tuyên truyền tháng 9-2014

Định hướng tuyên truyền tháng 9-2014

Thách thức với mô hình gia đình đa văn hóa

Thách thức với mô hình gia đình đa văn hóa

Hưng Yên: Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, in và phát hành

Hưng Yên: Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, in và phát hành

Thắng U19 Australia, Đội tuyển U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B

Thắng U19 Australia, Đội tuyển U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Parrilla thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Parrilla thăm chính thức Việt Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng ở các trường đại học, cao đẳng

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng ở các trường đại học, cao đẳng

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing