Xã hội 31/12/2013 07:43

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ

Trong những năm qua, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, thực hiện lãnh đạo tập thể, phân công cá nhân phụ trách, phát huy trách nhiệm cá nhân; tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ. Xây dựng và thường xuyên bổ sung hoàn thiện quỵ chế làm việc, quy chế lãnh đạo, nhất là đối với các mặt công tác trọng yếu, nhạy cảm trong công tác cán bộ. Nội dung các khâu trong công tác cán bộ được chuẩn bị kỹ, mở rộng dân chủ, tiếp thu và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng, không áp đặt ý kiến cá nhân, định kiến hoặc phân biệt với các ý kiến thuộc về thiểu số. Các đề xuất của đảng viên được làm rõ, kết luận rõ ràng, những vấn đề cần thiết phải lấy biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín…

Đảng bộ cơ quan TCCT thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo những yêu cầu sau:

Các vấn đề về chủ trương, chính sách và nội dung quản lý cán bộ như: đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, chính sách cán bộ được tập thể cấp ủy thảo luận và quyết định theo đa số. Những vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền cấp trên quyết định, tập thể cấp ủy (cấp đề nghị) đã thảo luận và quyết nghị đề nghị, nhưng ý kiến của chính ủy, chính trị viên hoặc người chỉ huy khác với ý kiến của cấp ủy thì phải báo cáo đầy đủ lên cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chính ủy, chính trị viên hoặc người chỉ huy phải tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về cán bộ và công tác cán bộ trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết, quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng; cấp ủy cấp dưới phải chấp hành quyết định của cấp ủy cấp trên về cán bộ và công tác cán bộ.

Thủ trưởng cơ quan TCCT phải xem xét, đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể cấp ủy về cán bộ và công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Cá nhân, tổ chức đề xuất, cơ quan chính trị thẩm định, tập thể Đảng ủy quyết định về cán bộ và công tác cán bộ, đồng thời chịu trách nhiệm về việc thực hiện trên. Cấp ủy, bí thư, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cơ quan, đơn vị phải trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước cấp trên về cán bộ thuộc quyền quản lý đang công tác, sinh hoạt trong cơ quan, đơn vị mình (kể cả cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý).

Trên cơ sở những yêu cầu trên, từ thực tiễn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ ở Đảng bộ cơ quan TCCT, có thể rút ra một số kinh nhiệm bước đầu như sau:

Một là, cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan TCCT về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong cơ quan TCCT coi trọng nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ. Quán triệt và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, bao gồm tất cả cán bộ trong các cơ quan chính trị. Khi thực hiện có phân công, phân cấp quản lý, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy với các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong TCCT. Mở rộng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia vào các khâu của công tác này.

Hai là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong công tác cán bộ

Phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trong các khâu của công tác cán bộ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác cán bộ, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong công tác cán bộ vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm. Thực tiễn tại Đảng bộ cơ quan Tổng cục cho thấy, nếu không thực hiện tốt vai trò của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, sẽ tạo điều kiện cho việc "chạy chức, chạy quyền", ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tập thể lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ, giảm sút kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân nhất là của người đứng đầu, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan TCCT, chỉ huy các cấp. Người đứng đầu sâu sát, nắm chắc đội ngũ cán bộ, sáng suốt, công tâm khi sử dụng cán bộ, có phong cách làm việc dân chủ sẽ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tập thể, giúp tập thể hiểu rõ, hiểu đúng hơn về cán bộ, tạo ra sự thống nhất cao và đưa ra những quyết định đúng đắn.

Ba là, thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ thành các quy định, quy chế của từng cấp để tổ chức thực hiện thống nhất
 

Thực hiện thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ thành các quy định, quy chế phải đảm bảo thực hiện công tác cán bộ nhất thiết phải do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các cấp có thẩm quyền quyết định theo đa số; cá nhân phải nghiêm túc chấp hành quyết định của tập thể; tổ chức đảng cấp dưới phải chấp hành quyết định của tổ chức đảng cấp trên. Các quy định, quy chế sau khi ban hành phải được quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên nhất là trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo và đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ để hiểu đúng, thực hiện đúng.

Bốn là, mở rộng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ
 
Kịp thời nắm bắt tình hình nội bộ của cơ quan, đơn vị. Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những trường hợp lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, đưa ra những nhận xét thiếu trung thực, không khách quan nhằm hạ uy tín cán bộ, nhất là ở những cơ quan, đơn vị có tư tưởng cục bộ, bè phái hoặc đoàn kết nội bộ không tốt. Kịp thời kiểm tra, xác minh, kết luận những vấn đề mới phát sinh để định hướng dư luận của cán bộ, đảng viên và quần chúng; không để những thông tin sai sự thật chi phối chất lượng công tác cán bộ.

Năm là, kiện toàn bộ máy các cơ quan tham mưu của Đảng ủy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ

Đảng ủy cơ quan Tổng cục chủ trương ưu tiên bố trí những cán bộ có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, công tâm và có tinh thần trách nhiệm cao làm công tác tổ chức, cán bộ. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Sáu là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ
 
Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan TCCT, các cấp ủy theo thẩm quyền phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ. Tập trung kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Kịp thời kiểm tra, kết luận và kiên quyết xử lý những cá nhân, tập thể vi phạm các quy định về công tác cán bộ, nhất là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với định kỳ, kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ sao cho đồng bộ, thống nhất với những nội dung kiểm tra khác.
ĐỌC THÊM

Tỉnh uỷ Quảng Trị kiểm tra Đảng uỷ BĐBP tỉnh

Ngày 8-11, Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị do đồng chí Lương Trung Thông, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI)

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và đánh giá cán bộ năm 2013. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở Yên Bái

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam.
Nâng cao sức chiến đấu của Đảng ở Chợ Mới

Nâng cao sức chiến đấu của Đảng ở Chợ Mới

Bắc Giang hướng mạnh về cơ sở trong công tác tổ chức xây dựng đảng

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có 15 đảng bộ trực, với 70.592 đảng viên, 879 tổ chức cơ sở đảng, 4.130 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, những năm qua ban tổ chức cấp ủy các cấp đã quan tâm công tác tổ chức xây dựng đảng, hướng về cơ sở với những cách làm mới, hiệu quả.
Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên

Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng viếng Nghĩa trang liệt sĩ Long Thành

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng viếng Nghĩa trang liệt sĩ Long Thành

Công trình đô thị

Công trình đô thị "quên" người khuyết tật

Đề nghị công nhân thành phố Đồng Hới là đô thị loại II

Đề nghị công nhân thành phố Đồng Hới là đô thị loại II

Vụ cậu bé 14 tuổi đạp xe lạc gần 300 km: Ăn 1 ổ bánh mì và đạp xe suốt… 53 giờ

Vụ cậu bé 14 tuổi đạp xe lạc gần 300 km: Ăn 1 ổ bánh mì và đạp xe suốt… 53 giờ

Rome - “thành phố toàn cầu”

Rome - “thành phố toàn cầu”

Tác giả đơn xin nghỉ học gây sốt đạt 25,5 điểm thi ĐH

Tác giả đơn xin nghỉ học gây sốt đạt 25,5 điểm thi ĐH

Tuyên truyền khơi gợi lòng yêu nước của nhân dân

Tuyên truyền khơi gợi lòng yêu nước của nhân dân

Du lịch Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc dễ hay khó?

Du lịch Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc dễ hay khó?

Tăng cường đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam

Tăng cường đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam

Vụ dạy trẻ tự kỷ bằng… khúc cây: Chủ cơ sở chỉ hợp đồng miệng với người lao động

Vụ dạy trẻ tự kỷ bằng… khúc cây: Chủ cơ sở chỉ hợp đồng miệng với người lao động

Có thể bạn quan tâm
Bàn giao tàu kiểm ngư KN-782

Bàn giao tàu kiểm ngư KN-782

Liên hiệp các Hội KHKT phát huy chức năng giám định, tư vấn, phản biện xã hội

Liên hiệp các Hội KHKT phát huy chức năng giám định, tư vấn, phản biện xã hội

Thủ tướng tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu

Thủ tướng tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu

Cháy kho chứa vải, khói phủ một vùng rộng lớn

Cháy kho chứa vải, khói phủ một vùng rộng lớn

Tháo bỏ toàn bộ biển làm

Tháo bỏ toàn bộ biển làm "vướng mắt lái xe" trên hệ thống quốc lộ

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần đột phá trong sản xuất kinh doanh

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần đột phá trong sản xuất kinh doanh

Tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, 5 người trọng thương

Tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, 5 người trọng thương

Thi công tuyến metro, thay đổi lộ trình lưu thông đường song hành xa lộ Hà Nội

Thi công tuyến metro, thay đổi lộ trình lưu thông đường song hành xa lộ Hà Nội

Lốc xoáy kinh hoàng, hàng trăm căn nhà bị sập và tốc mái

Lốc xoáy kinh hoàng, hàng trăm căn nhà bị sập và tốc mái

Cần Thơ: Lốc xoáy giật sập 132 ngôi nhà

Cần Thơ: Lốc xoáy giật sập 132 ngôi nhà

Nổi bật trên xaydungdang.org.vn
Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

“Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”

“Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”

Hội Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc và tặng quà Vùng Cảnh sát biển 1

Hội Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc và tặng quà Vùng Cảnh sát biển 1

Ban Tổ chức Trung ương tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ban Tổ chức Trung ương tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhạc sĩ của chiến sĩ nhà giàn

Nhạc sĩ của chiến sĩ nhà giàn

Đồng chí Tô Huy Rứa thăm và làm việc tại tỉnh Đắc Nông

Đồng chí Tô Huy Rứa thăm và làm việc tại tỉnh Đắc Nông

Nghiệm thu đề tài khoa học

Nghiệm thu đề tài khoa học "Bố trí bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện nơi không tổ chức hội đồng nhân dân"

Hội nghị Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

Hội nghị Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

Thi đua theo chuyên đề, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thi đua theo chuyên đề, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hà Nội thành lập thêm 60 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Hà Nội thành lập thêm 60 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing