Xã hội 30/12/2013 07:25

Quy chế hóa quyền giám sát, phản biện của Mặt trận

Ban Bí thư cũng ban hành quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban Bí thư vừa ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đây là lần đầu tiên hai chức năng quan trọng này được cụ thể thành cơ chế để đảm bảo thực hiện, với đối tượng tác động gồm tất cả cơ quan, tổ chức từ trung ương tới cơ sở và với tất cả cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức. Phạm vi giám sát và phản biện cũng rất rộng, chỉ trừ vấn đề thuộc bí mật quốc gia.

Không được để "chìm xuồng"

Theo quy chế, giám sát được hiểu là theo dõi, phát hiện, xem xét; là đánh giá, kiến nghị nhằm tác động tới cơ quan, tổ chức, cá nhân bị giám sát trong việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Còn phản biện xã hội là nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị với các dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật.

Hoạt động giám sát sẽ được thực hiện theo kế hoạch hằng năm do MTTQ xây dựng, báo cáo trước với cấp ủy, chính quyền. Tuy nhiên, khi cần thiết vẫn có thể giám sát ngoài kế hoạch. Giám sát có thể bằng cách thông qua việc thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở, qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc qua khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, báo chí.MTTQ giám sát có thể bằng cách thông qua các hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, báo chí… Trong ảnh: MTTQ xã Mão Điền (Bắc Ninh) cùng ban giám sát đầu tư cộng đồng kiểm tra chất lượng thi công đường trục xã. Ảnh: XM

Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị giám sát có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho MTTQ và đoàn thể thực hiện việc giám sát; có quyền góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Hai bên có thể đối thoại để làm rõ vấn đề. Báo cáo kết quả giám sát phải được gửi cho đối tượng bị giám sát, cấp trên trực tiếp và những ban, ngành có liên quan.

Đáng chú ý, từ nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QH, Chính phủ ở trung ương và các cấp ủy, HĐND, UBND ở địa phương sẽ định kỳ sáu tháng và hằng năm nghe MTTQ cùng cấp báo cáo về kết quả công tác giám sát.

Còn về phản biện xã hội, quy chế đặt yêu cầu nội dung phản biện cần đánh giá toàn diện dự thảo chính sách, pháp luật được đề cập, từ tính phù hợp về mặt pháp lý, tính khoa học, thực tiễn tới dự báo tác động. Để đảm bảo các điều kiện cho hoạt động phản biện xã hội, cơ quan, tổ chức dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật sẽ phải cung cấp tài liệu, thông tin cho MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện phản biện. Đôi bên có thể đối thoại khi cần thiết. Bên nhận phản biện phải trả lời bằng văn bản về việc tiếp thu ý kiến phản biện.

Tạo điều kiện để nhân dân góp ý cho Đảng

Cũng để củng cố, phát huy vai trò của MTTQ và năm đoàn thể đại diện cho công đoàn, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên, Ban Bí thư đã ban hành quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Theo đó, đối tượng góp ý là cán bộ, đảng viên và tất cả tổ chức đảng, bao gồm cả Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng trung ương, các tổ chức đảng trực thuộc trung ương cùng QH, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, kiểm toán, cơ quan nhà nước các cấp và công chức, viên chức.

Hình thức góp ý có thể là theo định kỳ hoặc thường xuyên, đột xuất; có thể bằng văn bản hay đối thoại trực tiếp. Nội dung góp ý phải bám vào việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng cũng có thể về phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đáng chú ý, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền phải chủ trì, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương với nhân dân và lấy ý kiến của nhân dân nơi cư trú với cán bộ, đảng viên. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền phải báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến lên cấp trên và MTTQ, đoàn thể cùng cấp để theo dõi, giám sát.

Các quy định nói trên là kết quả của quá trình nghiên cứu, chuẩn bị qua hai nhiệm kỳ của Đảng. Và phải tới sau Nghị quyết Trung ương 4 năm 2012 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, khi được nhắc lại, vấn đề giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền mới được cụ thể hóa bằng văn bản có tính ràng buộc này.

NGHĨA NHÂNĐỌC THÊM
Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc

Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc

Triển khai thực hiện NQ TƯ 4 (khóa XI): Làm tốt Quy chế Dân chủ là tham gia xây dựng Đảng (06/12/2013)

Trong mọi thời kỳ của cách mạng Việt Nam đấu tranh để giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bác Hồ và Đảng ta luôn chỉ ra rằng "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng" và đã nâng lên thành bài học có tính nguyên tắc "Dân là gốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân" trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển xây dựng đất nước.
Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn: Góp phần ổn định đời sống người dân (01/11/2013)

Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn: Góp phần ổn định đời sống người dân (01/11/2013)

Quy chế dân chủ: Khẳng định vị thế Mặt trận trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân (07/12/2013)

Quy chế dân chủ: Khẳng định vị thế Mặt trận trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân (07/12/2013)

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh: Hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh: Hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra

Nam Định tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với mặt trận Tổ quốc

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức MTTQ các cấp của tỉnh Nam Định đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hoạt động của MTTQ ngày càng đi vào chiều sâu với những nội dung cụ thể, thiết thực; góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi địa phương.

Giám sát cộng đồng: Tay không khó diệt "giặc" (07/11/2013)

Theo PGS. TS. Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Mặt trận, qua hơn 20 năm thực hiện Điều 9 của Hiến pháp 1992 về giám sát, vai trò giám sát của Mặt trận và nhân dân đã và đang đi vào đời sống xã hội. Đặc biệt đã góp phần chấn chỉnh những vấn đề tiêu cực của cán bộ, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch và hạn chế tham nhũng.
Khi dân giám sát (06/11/2013)

Khi dân giám sát (06/11/2013)

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Những ý kiến tâm huyết (14/09/2014)

Những ý kiến tâm huyết (14/09/2014)

Khai hội Lam Kinh 2014

Khai hội Lam Kinh 2014

11 người chết sau bão

11 người chết sau bão

Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền

Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền

Phát hiện và dập tắt kịp thời cháy rừng ở Hòa Bắc

Phát hiện và dập tắt kịp thời cháy rừng ở Hòa Bắc

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình hội viên nghèo

Tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình hội viên nghèo

Trống đồng Việt Nam trong tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ

Trống đồng Việt Nam trong tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ

Nước Anh lo ngại thói quen cha mẹ làm bài tập thay con

Nước Anh lo ngại thói quen cha mẹ làm bài tập thay con

Có thể bạn quan tâm
Cưỡng chế thi công

Cưỡng chế thi công

Quảng Ninh gấp rút đối phó bão số 3

Quảng Ninh gấp rút đối phó bão số 3

Thủ tướng dự Lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng

Thủ tướng dự Lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng

Tin bão số 3 sớm 16/9: Quảng Ninh - Hải Phòng đề phòng nước biển dâng

Tin bão số 3 sớm 16/9: Quảng Ninh - Hải Phòng đề phòng nước biển dâng

Xe tải đang dừng bỗng bốc cháy

Xe tải đang dừng bỗng bốc cháy

3.740 tàu cá Hà Tĩnh đã vào bờ tránh bão số 3

3.740 tàu cá Hà Tĩnh đã vào bờ tránh bão số 3

Cháy lớn ngay trung tâm thành phố Long Xuyên

Cháy lớn ngay trung tâm thành phố Long Xuyên

Quảng Ninh thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng do bão số 3

Quảng Ninh thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng do bão số 3

Thứ trưởng Tô Lâm nhận Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

Thứ trưởng Tô Lâm nhận Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau cơn bão số 3

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau cơn bão số 3

Nổi bật trên phapluattp.vn
Trực tiếp, U19 Việt Nam 2-0 U19 Myanmar: Xuân Trường lập siêu phẩm (KT hiệp 1)

Trực tiếp, U19 Việt Nam 2-0 U19 Myanmar: Xuân Trường lập siêu phẩm (KT hiệp 1)

Hai chủ quán bar môi giới mại dâm cho khách nước ngoài lãnh án

Hai chủ quán bar môi giới mại dâm cho khách nước ngoài lãnh án

Xe tải đang dừng bỗng bốc cháy

Xe tải đang dừng bỗng bốc cháy

Bé gái sơ sinh không quần áo bị bỏ rơi ở chợ

Bé gái sơ sinh không quần áo bị bỏ rơi ở chợ

Trực tiếp, U19 Việt Nam 0-0 U19 Nhật Bản: Thế trận quá chặt chẽ (KT Hiệp 1)

Trực tiếp, U19 Việt Nam 0-0 U19 Nhật Bản: Thế trận quá chặt chẽ (KT Hiệp 1)

Cháy tại tầng hầm tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Cháy tại tầng hầm tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Bão số 3 rất mạnh và di chuyển khó lường

Bão số 3 rất mạnh và di chuyển khó lường

Khánh thành mô hình mẫu bếp ăn bán trú ở TP.HCM

Khánh thành mô hình mẫu bếp ăn bán trú ở TP.HCM

Gần triệu người kê khai tài sản, chỉ một người bị kỷ luật vì không trung thực

Gần triệu người kê khai tài sản, chỉ một người bị kỷ luật vì không trung thực

HD-981 tìm ra mỏ khí đốt ở biển Đông

HD-981 tìm ra mỏ khí đốt ở biển Đông

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing