Xã hội 30/12/2013 07:25

Quy chế hóa quyền giám sát, phản biện của Mặt trận

Ban Bí thư cũng ban hành quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban Bí thư vừa ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đây là lần đầu tiên hai chức năng quan trọng này được cụ thể thành cơ chế để đảm bảo thực hiện, với đối tượng tác động gồm tất cả cơ quan, tổ chức từ trung ương tới cơ sở và với tất cả cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức. Phạm vi giám sát và phản biện cũng rất rộng, chỉ trừ vấn đề thuộc bí mật quốc gia.

Không được để "chìm xuồng"

Theo quy chế, giám sát được hiểu là theo dõi, phát hiện, xem xét; là đánh giá, kiến nghị nhằm tác động tới cơ quan, tổ chức, cá nhân bị giám sát trong việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Còn phản biện xã hội là nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị với các dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật.

Hoạt động giám sát sẽ được thực hiện theo kế hoạch hằng năm do MTTQ xây dựng, báo cáo trước với cấp ủy, chính quyền. Tuy nhiên, khi cần thiết vẫn có thể giám sát ngoài kế hoạch. Giám sát có thể bằng cách thông qua việc thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở, qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc qua khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, báo chí.MTTQ giám sát có thể bằng cách thông qua các hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, báo chí… Trong ảnh: MTTQ xã Mão Điền (Bắc Ninh) cùng ban giám sát đầu tư cộng đồng kiểm tra chất lượng thi công đường trục xã. Ảnh: XM

Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị giám sát có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho MTTQ và đoàn thể thực hiện việc giám sát; có quyền góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Hai bên có thể đối thoại để làm rõ vấn đề. Báo cáo kết quả giám sát phải được gửi cho đối tượng bị giám sát, cấp trên trực tiếp và những ban, ngành có liên quan.

Đáng chú ý, từ nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QH, Chính phủ ở trung ương và các cấp ủy, HĐND, UBND ở địa phương sẽ định kỳ sáu tháng và hằng năm nghe MTTQ cùng cấp báo cáo về kết quả công tác giám sát.

Còn về phản biện xã hội, quy chế đặt yêu cầu nội dung phản biện cần đánh giá toàn diện dự thảo chính sách, pháp luật được đề cập, từ tính phù hợp về mặt pháp lý, tính khoa học, thực tiễn tới dự báo tác động. Để đảm bảo các điều kiện cho hoạt động phản biện xã hội, cơ quan, tổ chức dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật sẽ phải cung cấp tài liệu, thông tin cho MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện phản biện. Đôi bên có thể đối thoại khi cần thiết. Bên nhận phản biện phải trả lời bằng văn bản về việc tiếp thu ý kiến phản biện.

Tạo điều kiện để nhân dân góp ý cho Đảng

Cũng để củng cố, phát huy vai trò của MTTQ và năm đoàn thể đại diện cho công đoàn, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên, Ban Bí thư đã ban hành quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Theo đó, đối tượng góp ý là cán bộ, đảng viên và tất cả tổ chức đảng, bao gồm cả Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng trung ương, các tổ chức đảng trực thuộc trung ương cùng QH, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, kiểm toán, cơ quan nhà nước các cấp và công chức, viên chức.

Hình thức góp ý có thể là theo định kỳ hoặc thường xuyên, đột xuất; có thể bằng văn bản hay đối thoại trực tiếp. Nội dung góp ý phải bám vào việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng cũng có thể về phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đáng chú ý, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền phải chủ trì, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương với nhân dân và lấy ý kiến của nhân dân nơi cư trú với cán bộ, đảng viên. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền phải báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến lên cấp trên và MTTQ, đoàn thể cùng cấp để theo dõi, giám sát.

Các quy định nói trên là kết quả của quá trình nghiên cứu, chuẩn bị qua hai nhiệm kỳ của Đảng. Và phải tới sau Nghị quyết Trung ương 4 năm 2012 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, khi được nhắc lại, vấn đề giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền mới được cụ thể hóa bằng văn bản có tính ràng buộc này.

NGHĨA NHÂNĐỌC THÊM
Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc

Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc

Triển khai thực hiện NQ TƯ 4 (khóa XI): Làm tốt Quy chế Dân chủ là tham gia xây dựng Đảng (06/12/2013)

Trong mọi thời kỳ của cách mạng Việt Nam đấu tranh để giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bác Hồ và Đảng ta luôn chỉ ra rằng "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng" và đã nâng lên thành bài học có tính nguyên tắc "Dân là gốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân" trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển xây dựng đất nước.
Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn: Góp phần ổn định đời sống người dân (01/11/2013)

Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn: Góp phần ổn định đời sống người dân (01/11/2013)

Quy chế dân chủ: Khẳng định vị thế Mặt trận trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân (07/12/2013)

Quy chế dân chủ: Khẳng định vị thế Mặt trận trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân (07/12/2013)

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh: Hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh: Hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra

Nam Định tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với mặt trận Tổ quốc

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức MTTQ các cấp của tỉnh Nam Định đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hoạt động của MTTQ ngày càng đi vào chiều sâu với những nội dung cụ thể, thiết thực; góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi địa phương.

Giám sát cộng đồng: Tay không khó diệt "giặc" (07/11/2013)

Theo PGS. TS. Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Mặt trận, qua hơn 20 năm thực hiện Điều 9 của Hiến pháp 1992 về giám sát, vai trò giám sát của Mặt trận và nhân dân đã và đang đi vào đời sống xã hội. Đặc biệt đã góp phần chấn chỉnh những vấn đề tiêu cực của cán bộ, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch và hạn chế tham nhũng.
Khi dân giám sát (06/11/2013)

Khi dân giám sát (06/11/2013)

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Hiệu quả từ phong trào

Hiệu quả từ phong trào "Dân vận khéo"

Cần xây đài tưởng niệm các liệt sĩ

Cần xây đài tưởng niệm các liệt sĩ

Đón nhận, an táng 24 hài cốt liệt sỹ Việt hy sinh ở Campuchia

Đón nhận, an táng 24 hài cốt liệt sỹ Việt hy sinh ở Campuchia

Lâm Đồng: Thủ khoa “kép” với ước mơ làm kỹ sư hạt nhân

Lâm Đồng: Thủ khoa “kép” với ước mơ làm kỹ sư hạt nhân

Tập đoàn Dầu khí QGVN tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tập đoàn Dầu khí QGVN tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hy hữu: Tránh hộp xốp giữa đường, ô tô bẹp rúm đầu

Hy hữu: Tránh hộp xốp giữa đường, ô tô bẹp rúm đầu

BĐBP Thanh Hóa gặp mặt, tặng quà thương binh và thân nhân liệt sỹ

BĐBP Thanh Hóa gặp mặt, tặng quà thương binh và thân nhân liệt sỹ

Quảng Ngãi: Tỉnh chỉ đạo 6 lần, huyện vẫn chưa giải quyết

Quảng Ngãi: Tỉnh chỉ đạo 6 lần, huyện vẫn chưa giải quyết

HV Báo chí và gần 65 trường công bố điểm thi

HV Báo chí và gần 65 trường công bố điểm thi

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

Có thể bạn quan tâm
Bàn giao tàu kiểm ngư KN-782

Bàn giao tàu kiểm ngư KN-782

Liên hiệp các Hội KHKT phát huy chức năng giám định, tư vấn, phản biện xã hội

Liên hiệp các Hội KHKT phát huy chức năng giám định, tư vấn, phản biện xã hội

Thủ tướng tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu

Thủ tướng tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu

Cháy kho chứa vải, khói phủ một vùng rộng lớn

Cháy kho chứa vải, khói phủ một vùng rộng lớn

Báo động về nạn “bảo kê” xe quá tải ở cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Báo động về nạn “bảo kê” xe quá tải ở cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Thi công tuyến metro, thay đổi lộ trình lưu thông đường song hành xa lộ Hà Nội

Thi công tuyến metro, thay đổi lộ trình lưu thông đường song hành xa lộ Hà Nội

Tháo bỏ toàn bộ biển làm

Tháo bỏ toàn bộ biển làm "vướng mắt lái xe" trên hệ thống quốc lộ

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần đột phá trong sản xuất kinh doanh

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần đột phá trong sản xuất kinh doanh

Tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, 5 người trọng thương

Tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, 5 người trọng thương

Phó Thủ tướng: Điều tra, xử lý nghiêm tiêu cực tại các trạm cân

Phó Thủ tướng: Điều tra, xử lý nghiêm tiêu cực tại các trạm cân

Nổi bật trên phapluattp.vn
Trên 33.400 tỷ đồng đầu tư vào huyện đảo Phú Quốc

Trên 33.400 tỷ đồng đầu tư vào huyện đảo Phú Quốc

Bắt giữ tám đối tượng giết người

Bắt giữ tám đối tượng giết người

Tránh vũng nước một thanh niên bị xe container cán tử vong

Tránh vũng nước một thanh niên bị xe container cán tử vong

Chợ 've chai ngàn đô' độc đáo giữa lòng Sài Gòn

Chợ 've chai ngàn đô' độc đáo giữa lòng Sài Gòn

Bộ trưởng Đinh La Thăng dọa sẽ thay Vụ trưởng nếu nương tay với nhà thầu

Bộ trưởng Đinh La Thăng dọa sẽ thay Vụ trưởng nếu nương tay với nhà thầu

Thu nhập hơn 150 triệu đồng mỗi tháng nhờ việc ôm

Thu nhập hơn 150 triệu đồng mỗi tháng nhờ việc ôm

Trung Quốc di chuyển giàn khoan là động thái có toan tính

Trung Quốc di chuyển giàn khoan là động thái có toan tính

Nghi án hiếp dâm, giết bé gái 10 tuổi

Nghi án hiếp dâm, giết bé gái 10 tuổi

Bắt kẻ bắn chết người bị truy nã

Bắt kẻ bắn chết người bị truy nã

Một cái xúc xích 7 bộ quản lý!

Một cái xúc xích 7 bộ quản lý!

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing