Xã hội 04/9/2013 07:24

Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên
Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cách mạng cần có một đội ngũ cán bộ thích ứng, có phẩm chất năng lực đáp ứng được nhiệm vụ của thời kỳ ấy. Đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là phải đối mặt với mặt trái của kinh tế thị trường. Trong thời đại toàn cầu hóa, đất nước ta hội nhập ngày càng sâu, với chủ trương Việt Nam muốn là bạn với tất cả, trong đối tác có đối tượng, trong đối tượng có đối tác, ranh giới bạn, thù rất mong manh tạo ra môi trường, hoàn cảnh phức tạp. Trong tình hình ấy, đa số cán bộ, đảng viên trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tận tâm phục vụ lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Tuy nhiên, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng bị  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu là do yếu kém về tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và những hạn chế, yếu kém về công tác xây dựng đảng. Nghị quyết chỉ rõ có những hạn chế, yếu kém, thậm chí kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Từ đó,Nghị quyết xác định phải tập trung thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách trong đó vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Như vậy, vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay đã thực sự trở thành vấn đề trung tâm của công tác xây dựng đảng. Để góp phần phòng, chống, đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa sâu xa đối với toàn Đảng, toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải tự giác học tập, rèn luyện, phải có chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo được bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức, quyết tâm sửa mình theo tấm gương của Người. Cùng với việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cần nêu gương đạo đức của những chiến sĩ cộng sản tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng, những tấm gương điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua những hành động, những con người cụ thể của cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay. Điều đó vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống tốt đẹp của Đảng, của cách mạng, vừa có ý nghĩa tôn vinh những tấm gương sáng trong điều kiện mới.

Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến thực sự về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải nhằm nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, giác ngộ cách mạng của cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, hết lòng phấn đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải hướng tới sự tự giác ngộ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nhân cách, cán bộ, đảng viên thông qua hành động thực tế; luôn cảnh giác trước những cám dỗ về danh lợi, vật chất, tránh rơi vào chủ nghĩa cá nhân, thống nhất giữa lời nói và việc làm, mẫu mực trong chấp hành chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước; luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.   

Thứ ba, tiến hành thường xuyên việc rèn luyện cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII của Đảng đã nêu rõ: mọi phẩm giá, bằng cấp, danh hiệu, chức vụ, tài năng và cống hiến của cán bộ, đảng viên phải được kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn. Kết quả hoạt động thực tiễn là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên. Qua hoạt động thực tiễn, tiếp xúc với công việc, với quần chúng, cán bộ, đảng viên có điều kiện rèn luyện để trưởng thành; cũng qua hoạt động thực tiễn, những hạn chế khuyết điểm của cán bộ, đảng viên sẽ bộc lộ để được giúp đỡ sửa chữa tiến bộ.

Thứ tư, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Trong công tác, trong tranh đấu, trong huấn luyện, các đảng viên, các cán bộ, cần phải luôn luôn tự hỏi mình, tự kiểm điểm mình và đồng chí mình. Luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi"(1). Tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên trong sinh hoạt đảng, mục đích là để tự tu dưỡng, giúp nhau cùng tiến bộ và củng cố đoàn kết nội bộ. Hiện nay, chất lượng, hiệu quả sinh hoạt tự phê bình và phê bình giảm sút. Tự phê bình và phê bình phải gắn với nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu và cấp uỷ.

Rút kinh nghiệm từ việc tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vừa qua các ban thường vụ tỉnh, thành ủy và tương đương, các tổ chức đảng đã chỉ ra được ưu điểm của cán bộ, đảng viên để phát huy, đồng thời vạch rõ những yếu kém, khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để kịp thời ngăn chặn, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Thứ năm, cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nêu cao ý thức tổ chức và chấp hành nghiêm kỷ luật, sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, nhân nghĩa, chan hòa với mọi người. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích. Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, đồng thời xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, lãng phí.

  Thứ sáu, nâng cao sức lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở. Đấu tranh phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phải bắt đầu từ cơ sở, trước hết phải nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ. Các tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cấp ủy phải thực sự trong sạch, vững mạnh, phát huy  dân chủ trong sinh hoạt đảng, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong đảng bộ, chi bộ cơ sở. Các tổ chức đảng và cấp ủy các cấp phải chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng, tăng cường quản lý về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, các mối quan hệ, hoàn cảnh gia đình và tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc quyền.

Những nội dung nêu trên là những biện pháp thiết thực, nhằm tăng cường quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo được sự chuyển biến thực sự góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng.

_________________________

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, tr. 510.
Ths Nguyễn Đức NhuậnHọc viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
ĐỌC THÊM
Chủ động thực hiện các giải pháp chống suy thoái

Chủ động thực hiện các giải pháp chống suy thoái

Tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Qua hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhờ vậy đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng.
Đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Nâng cao chất lượng công tác Đảng, xây dựng LLVT tỉnh luôn vững mạnh

73 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tiền Giang đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, góp phần xây đắp nên truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Khắc phục suy thoái đạo đức cán bộ, đảng viên

Khắc phục suy thoái đạo đức cán bộ, đảng viên

Ban Dân vận Huyện ủy Vị Xuyên:

HGĐT- Với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị"; với sức lan tỏa mạnh mẽ về tấm gương đạo đức sáng chói của Người đã ăn sâu vào trong tiềm thức, cuộc sống cũng như lề lối làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên Ban Dân vận Huyện ủy Vị Xuyên.
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

11 người chết sau bão

11 người chết sau bão

Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền

Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình hội viên nghèo

Tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình hội viên nghèo

Trống đồng Việt Nam trong tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ

Trống đồng Việt Nam trong tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ

Nước Anh lo ngại thói quen cha mẹ làm bài tập thay con

Nước Anh lo ngại thói quen cha mẹ làm bài tập thay con

Có thể bạn quan tâm
Cưỡng chế thi công

Cưỡng chế thi công

Quảng Ninh gấp rút đối phó bão số 3

Quảng Ninh gấp rút đối phó bão số 3

Thủ tướng dự Lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng

Thủ tướng dự Lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng

Quảng Ninh thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng do bão số 3

Quảng Ninh thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng do bão số 3

Thủ tướng chúc thọ Giáo sư Vũ Khiêu

Thủ tướng chúc thọ Giáo sư Vũ Khiêu

Cháy lớn ngay trung tâm thành phố Long Xuyên

Cháy lớn ngay trung tâm thành phố Long Xuyên

Thứ trưởng Tô Lâm nhận Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

Thứ trưởng Tô Lâm nhận Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau cơn bão số 3

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau cơn bão số 3

Thứ Tư 20:38 17/09/2014

Thứ Tư 20:38 17/09/2014

Khởi tố vụ án xe khách rơi xuống vực làm 14 người chết

Khởi tố vụ án xe khách rơi xuống vực làm 14 người chết

Nổi bật trên xaydungdang.org.vn
Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Sơ kết thực hiện quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Sơ kết thực hiện quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Đồng chí Tô Huy Rứa thăm và làm việc tại tỉnh Đắc Nông

Đồng chí Tô Huy Rứa thăm và làm việc tại tỉnh Đắc Nông

Hội Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc và tặng quà Vùng Cảnh sát biển 1

Hội Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc và tặng quà Vùng Cảnh sát biển 1

Khai mạc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014 ở 3 miền

Khai mạc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014 ở 3 miền

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt cán bộ nghỉ chế độ

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt cán bộ nghỉ chế độ

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Điện Biên nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Điện Biên nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Nghiệm thu đề tài khoa học

Nghiệm thu đề tài khoa học "Bố trí bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện nơi không tổ chức hội đồng nhân dân"

Chuyển biến tích cực trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Điện Biên

Chuyển biến tích cực trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Điện Biên

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing