Xã hội 07/2/2014 09:52

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng

Đảng đã nhận lấy sứ mạng lãnh đạo giành độc lập, giải phóng đất nước, giữ nước và xây dựng đất nước, đưa dân tộc đến ấm no, hạnh phúc. Sứ mạng đó đã được ghi trong các văn kiện của Đảng và được khẳng định trong Điều 4 của Hiến pháp.

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng (cụm từ dùng trong báo cáo chính trị) là một cách diễn đạt mới thẳng thắn, ấn tượng hơn, thay cho cụm từ "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng" trong các văn kiện sử dụng.

Chắc không ai không hiểu Đảng điều hành đất nước thực chất là cầm quyền qua chính quyền của mình lập ra. Còn bản chất chính quyền đó không có gì khác là của dân, do dân và vì dân. Nhưng có lẽ có một câu hỏi lớn luôn luôn thường trực được đặt ra dưới cách diễn đạt này hay diễn đạt khác: Trong điều kiện, tình hình hiện nay, làm thế nào để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng?

Hiến pháp sửa đổi đã thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Hiến pháp tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vai trò đó do lịch sử giao phó, nhân dân thừa nhận và được Hiến pháp xác nhận; đồng thời Hiến pháp làm rõ hơn và sâu sắc hơn bản chất tiên phong, bản chất nhân dân của Đảng và bổ sung một yêu cầu rất quan trọng của nhân dân, đó là "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình".

Điều 4 của Hiến pháp sửa đổi là sự Hiến định về vai trò lãnh đạo và vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, có những đổi mới, bổ sung quan trọng cả về nội dung và hình thức trình bày so với Hiến pháp năm 1992, thể hiện đầy đủ hơn bản chất của Đảng theo tinh thần Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

Hiến pháp khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng". Bản chất cách mạng và khoa học đó của Đảng là cơ sở quy định vai trò lãnh đạo của Đảng.

Khác với Hiến pháp năm 1992, trong Hiến pháp sửa đổi, đã bổ sung một nội dung mới rất quan trọng ở khoản 2 Điều 4, đó là "Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình".

Chế độ một đảng lãnh đạo, cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tiễn lịch sử quy định, nhân dân lựa chọn. Đảng Cộng sản Việt Nam với công lao to lớn với cách mạng, Tổ quốc và nhân dân; với lịch sử chiến đấu hy sinh cho dân tộc, bằng "pho lịch sử bằng vàng" (lời Hồ Chí Minh) của mình đã tự khẳng định một cách xứng đáng là người lãnh đạo dân tộc, được nhân dân suy tôn.

Ở Việt Nam không có cơ sở khách quan để hình thành chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; không một lực lượng nào, đảng phái nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có thể lãnh đạo dân tộc trên con đường đổi mới và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Có ý kiến cho rằng, ngày nay kẻ thù nguy hiểm nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng là sự hụt hẫng về trí tuệ và phẩm chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng trên đây và đề ra một hệ thống các giải pháp cấp bách để tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, toàn Đảng đã và đang triển khai việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đến các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương, các cấp ủy địa phương và cơ sở. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục lãnh đạo để đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, thiết nghĩ phải có những định hướng và giải pháp sau đây:

- Kiên trì tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và xây dựng chính quyền, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

- Kiên trì mục tiêu tập hợp mọi tiềm lực của xã hội, mở cửa hội nhập vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Quan tâm xây dựng nền chính trị dân chủ, bảo đảm dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ trong dân. Đổi mới phương thức bầu cử, tuyển chọn những người tham gia điều hành đất nước, thật sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Coi dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội.

- Xây dựng cơ chế giám sát quyền lực thật khoa học, hữu hiệu. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Đảng phải tự chỉnh đốn, nâng mình lên ngang tầm đòi hỏi của thời đại, nắm bắt "thời cơ vàng" dẫn dắt dân tộc đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

DIỆP VĂN SƠN

Xem thêm các tin liên quan đến: Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng
ĐỌC THÊM
“Đảng có vững cách mệnh mới thành công…”

“Đảng có vững cách mệnh mới thành công…”

Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội

Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội

Tiếp tục đổi mới đưa đất nước tiến lên

Tiếp tục đổi mới đưa đất nước tiến lên

Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân

Trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam vào đúng đêm giao thừa xuân Giáp Ngọ 2014 nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa khẳng định: Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của nhân dân. Do đó, Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân.
Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Sáng tỏ nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền

Tư tưởng pháp quyền phải được thể hiện và thực thi trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Hiến pháp đã thể hiện nhận thức đó trong từng chương, từng điều quy định với tư cách là luật cơ bản của Nhà nước.
Đảng của mùa xuân, mùa xuân của Đảng

Đảng của mùa xuân, mùa xuân của Đảng

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Hội trại sinh viên Việt tại Đức thành công rực rỡ

Hội trại sinh viên Việt tại Đức thành công rực rỡ

"Hạnh phúc được sẻ chia" - Món quà tình yêu dành cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

Khai hội Lam Kinh 2014

Khai hội Lam Kinh 2014

Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

11 người chết sau bão

11 người chết sau bão

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Siết xe quá tải bằng mọi cách

Siết xe quá tải bằng mọi cách

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Có thể bạn quan tâm
Sân bay dân dụng Phan Thiết

Sân bay dân dụng Phan Thiết

Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa lợi thế để phát triển

Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa lợi thế để phát triển

Phát lệnh thông xe đường 150cao tốc dài nhất Việt Nam

Phát lệnh thông xe đường 150cao tốc dài nhất Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tin bão Fung-Wong: Những dự đoán không thống nhất về đường đi của bão

Tin bão Fung-Wong: Những dự đoán không thống nhất về đường đi của bão

Đường dây 500kV Bắc Nam gặp sự cố 2 lần do cháy rừng

Đường dây 500kV Bắc Nam gặp sự cố 2 lần do cháy rừng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Rơi thang máy ở TPHCM, 5 người nhập viện cấp cứu

Rơi thang máy ở TPHCM, 5 người nhập viện cấp cứu

Tai nạn giao thông, 1 người chết, 2 bị thương nặng

Tai nạn giao thông, 1 người chết, 2 bị thương nặng

Hội Luật gia VN cần tăng cường tham gia công tác giám sát, phản biện

Hội Luật gia VN cần tăng cường tham gia công tác giám sát, phản biện

Nổi bật trên baoapbac.vn
Phát hiện 1 thi thể trôi sông

Phát hiện 1 thi thể trôi sông

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại Tiền Giang

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại Tiền Giang

Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách

Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách

Trường ĐHTG: Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Trường ĐHTG: Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Tăng cường các biện pháp bảo đảm ATGT những tháng cuối năm

Tăng cường các biện pháp bảo đảm ATGT những tháng cuối năm

Hội thi

Hội thi "Tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông"

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 17-9

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 17-9

Đài PT-TH tỉnh Tiền Giang: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đài PT-TH tỉnh Tiền Giang: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 15-9

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 15-9

Tiền Giang: Nỗ lực thu hút đầu tư và những kết quả

Tiền Giang: Nỗ lực thu hút đầu tư và những kết quả

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing