Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

24-12-2013 15:23 - Theo: baolaocai.vn

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

>> Tăng cường tuyên truyền học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
>> Ban CHQS Na Rì đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
>> Học tập Bác sâu hơn, làm theo Người nhiều hơn!
>> Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

LCĐT - Sáng nay (24/12), Bộ phận giúp việc của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã họp thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014.

Đồng chí Cao Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Đây là cuộc họp quan trọng của Bộ phận giúp việc nhằm tham mưu xây dựng kế hoạch của Tỉnh ủy tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014; triển khai kế hoạch hoạt động của Bộ phận giúp việc năm 2014 cùng một số nội dung chuyên đề của Trung ương và của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định: Sau hơn 2 năm triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Lào Cai đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các chi bộ đã quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, địa phương, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được quan tâm và đẩy mạnh làm theo Bác thể hiện bằng nhiều việc làm sinh động, hàng ngày, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả đó đã góp phần tích cực làm tốt công tác tư tưởng chính trị nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung, nhất là triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thành viên Bộ phận giúp đóng góp ý kiến vào kế hoạch năm 2014.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, kết hợp chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tại hội nghị, các thành viên Bộ phận giúp việc thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014; thống nhất nội dung thi, thể lệ, cách đánh giá, chấm điểm Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị dự kiến tổ chức vào quý I năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Bộ phận giúp việc.

Cũng tại hội nghị, các thành viên Bộ phận giúp việc đã được nghiên cứu, tiếp thu thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ sung, sửa đổi các phụ lục chấm điểm, đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc tỉnh năm 2013 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.