Xã hội 22/1/2014 10:46

Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 16 - KH/TU, ngày 22/12/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và giai đoạn 2011- 2015. Tỉnh uỷ Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản cũng như kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  và các văn bản liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Cuộc thi là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên về ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời phục vụ cho công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá phân xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2013, 2014; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng Cuộc thi tới các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Đảng viên đang sinh hoạt đảng tham gia Cuộc thi là một yêu cầu bắt buộc; đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng và quần chúng khuyến khích tham gia.

- Cuộc thi cần được chuẩn bị kỹ về nội dung, thể lệ và quy trình tổ chức chấm thi bảo đảm nghiêm túc, khoa học và chặt chẽ. Kết quả chấm thi phản ánh trung thực, khách quan nhận thức và hành động cụ thể của tổ chức đảng và đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không chạy theo thành tích.

II. NỘI DUNG, KINH PHÍ

1. Nội dung

- Cuộc thi đi sâu vào tìm hiểu những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong hệ thống các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy về triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  .

- Thông qua Cuộc thi đánh giá nhận thức của đảng viên cũng như kiểm nghiệm kết quả chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. (Có Thể lệ cuộc thi kèm theo)

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai Cuộc thi ở cấp tỉnh lấy từ nguồn kinh phí cấp cho Đề án số 25 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và khoa giáo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015”; huyện và tương đương được trích từ nguồn ngân sách của Đảng, thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy

Tham mưu cho Tỉnh ủy thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi, ban hành thể lệ cuộc thi, xây dựng gợi ý đáp án và hướng dẫn chấm thi. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung Cuộc thi theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chỉ đạo Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 03 chuẩn bị dự thảo các nội dung liên quan đến Cuộc thi cho Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất trình Tỉnh ủy; tiếp nhận, tổng hợp các bài dự thi, cùng với Ban tổ chức Cuộc thi chủ trì tổ chức việc chấm thi, tổ chức trao giải vào dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014).

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng dự toán kinh phí, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát động, tổ chức và tổng kết Cuộc thi.

3. Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy: Phối hợp với Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc thi ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

4. Các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc

Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh ủy thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi; tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi trong toàn đảng bộ để đảng viên tham gia. Chỉ đạo tổ chức chấm, trao giải các bài dự thi có chất lượng vào dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (cơ cấu giải thưởng ở cấp huyện do các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quyết định); báo cáo đánh giá kết quả cuộc thi và lựa chọn các bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh theo quy định. Chỉ đạo cấp cơ sở thành lập Ban tổ chức Cuộc thi (không thành lập Ban giám khảo), tổ chức phát động, thu nhận bài thi gửi Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện và tương đương.

Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc là đơn vị tham mưu trực tiếp giúp cấp ủy phát động Cuộc thi, tiếp nhận bài thi, phối hợp với ban tổ chức cuộc thi chấm, trao giải… Bộ phận giúp việc cấp ủy huyện và tương đương có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giúp cấp ủy triển khai Cuộc thi có hiệu quả.

Các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng vận động các đoàn viên, hội viên tuyên truyền rộng rãi về nội dung Cuộc thi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng, bản tin của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền rộng rãi và liên tục về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc thi. Chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đăng tải Thể lệ cuộc thi để đảng viên nghiên cứu, tham gia.

Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2014). Yêu cầu các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan ban, ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu “Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

1. Đối tượng dự thi: Tất cả đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, trong đó:

- Đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ đảng tham gia làm bài thi là yêu cầu bắt buộc;

- Đảng viên được miễn sinh hoạt và quần chúng không bắt buộc tham gia nhưng nếu có nguyện vọng dự thi được khuyến khích tham gia.

2. Thời gian và địa điểm nhận bài dự thi:

- Thời gian:

Tỉnh ủy phát động Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014).Thời gian tổ chức Cuộc thi từ ngày 03/02/2014 đến ngày 19/5/2014.

Thời gian làm bài thi từ ngày 03/02/2014 đến ngày 25/4/2014; các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức chấm thi từ ngày 25/4/2014 đến 30/4/2014; nộp bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chậm nhất vào ngày 05/5/2014

- Nơi nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 03 - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trụ sở khối I - Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai (điện thoại: 0203.843.116).

3. Câu hỏi cuộc thi

Câu 1: Đồng chí hãy cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay? Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và trong toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành thêm văn bản nào? nội dung và yêu cầu cơ bản của văn bản ấy?

Câu 2: Ở chi, đảng bộ nơi đồng chí đang công tác, việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW được thực hiện như thế nào? Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương đạt được những kết quả gì? Theo đồng chí cần có giải pháp gì để thực hiện tốt các nội dung trên?

Câu 3: Đồng chí cho biết: Nội dung các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên được Trung ương và Tỉnh ủy quy định cụ thể trong các văn bản nào? Ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng nơi đồng chí đang công tác, sinh hoạt triển khai thực hiện như thế nào? Theo đồng chí để thực hiện tốt quy định nêu gương thì các tổ chức đảng cần làm gì ?

Câu 4: Đồng chí hãy nêu nội dung và ý nghĩa của Quy định 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Ở tổ chức đảng nơi đồng chí đang công tác, sinh hoạt đã thực hiện Quy định này như thế nào? Theo đồng chí tổ chức đảng và đảng viên cần làm gì để thực hiện tốt quy định này?

Câu 5: Theo đồng chí, Cuộc thi có tác động như thế nào đối với bản thân đồng chí nói riêng và đảng viên nói chung?  Hãy nói lên suy nghĩ và cảm xúc của đồng chí về Cuộc thi này?

4. Tổ chức phát động cuộc thi và quy định đối với bài dự thi

4.1.Tổ chức phát động cuộc thi: Cuộc thi được phát động ở cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014), phát động cuộc thi ở cấp huyện và cơ sở xong trong tháng 02/2014. Từ cấp tỉnh đến cơ sở thành lập ban tổ chức cuộc thi để giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện cuộc thi theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.

4.2. Quy định đối với bài dự thi

Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức viết tay rõ ràng, sạch đẹp. Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, dân tộc, thuộc chi, đảng bộ, số điện thoại. Bài dự thi trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi, các thông tin và số liệu trong bài viết phải có xuất xứ, trích dẫn nguồn tham khảo rõ ràng. Khuyến khích các bài dự thi có sự đầu tư công phu, nội dung bài dự thi có sự liên hệ chặt chẽ với thực tế của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Bài dự thi dài tối thiểu là 05 trang viết tay (tương đương khổ A4), không hạn chế số trang tối đa.

5. Tổ chức chấm thi và giải thưởng

5.1. Tổ chức chấm thi

- Cấp huyện và tương đương: Ban giám khảo cuộc thi cấp ủy huyện và tương đương tổ chức chấm thi, đánh giá chất lượng các bài dự thi và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về kết quả chấm thi (gợi ý trả lời các câu hỏi thi do Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh ban hành). Tổ chức trao giải cuộc thi ở cấp huyện (kinh phí thực hiện theo Thông tư 38/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính; số lượng giải thưởng do cấp ủy huyện và tương đương quyết định). Mỗi huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc chọn ra 30 bài đạt chất lượng cao nhất đăng ký dự thi cấp tỉnh, đồng thời gửi kèm theo báo cáo đánh giá chất lượng cuộc thi của đảng bộ gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 05/5/2014.

- Cấp tỉnh: Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi chọn ra các bài dự thi có chất lượng để xét trao giải thưởng theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/5/2014.

5.2 Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải dành cho các bài dự thi có chất lượng tốt, đúng thể lệ, nộp bài thi đúng hạn, cụ thể như sau:

* Giải tập thể: Dành cho các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

- Giải nhất: 01 giải, trị giá 03 triệu đồng

- Giải nhì: 02 giải, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng

- Giải ba: 03 giải, mỗi giải trị giá 01 triệu đồng.

* Giải cá nhân:

- Giải nhất: 01 giải, trị giá 03 triệu đồng

- Giải nhì: 03 giải, trị giá mỗi giải 02 triệu đồng

- Giải ba: 07 giải, trị giá  mỗi giải 01 triệu đồng

- Giải khuyến khích: 50 giải, trị giá mỗi giải 500.000 đồng.

5.3. Tổ chức trao thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức trao giải các bài thi đạt giải tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014).

Kết quả Cuộc thi là một trong những tiêu chí để đánh giá phân xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2014, đồng thời đánh giá nhận thức của đảng viên cũng như chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

ĐỌC THÊM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

HGĐT- Chiều 8.1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Dự Hội nghị có đồng chí Bàn Đức Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy.
Ban CHQS Na Rì đẩy mạnh việc

Ban CHQS Na Rì đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Trao giải hai cuộc thi viết trên Báo Lào Cai

Trao giải hai cuộc thi viết trên Báo Lào Cai

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động cụ thể

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động cụ thể

Chuyển biến toàn diện cả về nhận thức, tư tưởng và hành động

Chuyển biến toàn diện cả về nhận thức, tư tưởng và hành động

Hội nghị thường kỳ Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của tỉnh

Ngày 8/1, Bộ phận giúp việc Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thường kỳ để báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014; triển khai chương trình công tác của Bộ phận giúp việc Ban thường vụ Tỉnh ủy năm 2014.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang và Hậu Giang

Ngày 6-12, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Chịu hết nổi xe ben

Chịu hết nổi xe ben

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bàn giao hai nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Mường Nhé

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bàn giao hai nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Mường Nhé

Cho thuê đất công giá “bèo”

Cho thuê đất công giá “bèo”

Điên đầu vì tiếng mô tô

Điên đầu vì tiếng mô tô

3 chiếc xe tang của gia đình bác sỹ!

3 chiếc xe tang của gia đình bác sỹ!

Dự án EU sẽ cử chuyên gia hỗ trợ Quảng Ninh đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Dự án EU sẽ cử chuyên gia hỗ trợ Quảng Ninh đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Tỏa sáng

Tỏa sáng "chiếu chèo bộ đội"

Triển lãm sách, báo và tài liệu về Đại tướng Lê Trọng Tấn

Triển lãm sách, báo và tài liệu về Đại tướng Lê Trọng Tấn

Về với Sư đoàn trưởng Nguyễn Chơn

Về với Sư đoàn trưởng Nguyễn Chơn

Xe container đâm nhau gây ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 5

Xe container đâm nhau gây ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 5

Có thể bạn quan tâm
Ký sự: Cửa ô Hà Nội - xưa và nay

Ký sự: Cửa ô Hà Nội - xưa và nay

Nổ lớn trên xe giường nằm, 3 người bị thương nặng

Nổ lớn trên xe giường nằm, 3 người bị thương nặng

Phó chủ tịch xã tự tử tại trụ sở làm việc

Phó chủ tịch xã tự tử tại trụ sở làm việc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khả Phiêu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khả Phiêu

Bản tin thời tiết 22h - 30/9/2014

Bản tin thời tiết 22h - 30/9/2014

Nghi vấn loa cài mìn phát nổ làm 3 người trọng thương

Nghi vấn loa cài mìn phát nổ làm 3 người trọng thương

Đài cassette phát nổ trên xe giường nằm, nghi gắn chất nổ

Đài cassette phát nổ trên xe giường nằm, nghi gắn chất nổ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hàn Quốc

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hàn Quốc

Vỡ đập chứa bùn của nhà máy tuyển quặng sắt tại Yên Bái

Vỡ đập chứa bùn của nhà máy tuyển quặng sắt tại Yên Bái

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV

Nổi bật trên baolaocai.vn
Bảo Thắng: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều người bị thương

Bảo Thắng: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều người bị thương

HLV Kiatisak mỉa mai quả phạt đền

HLV Kiatisak mỉa mai quả phạt đền "tưởng tượng"

Khai trương tua du lịch caravan từ Hà Nội lên Sa Pa

Khai trương tua du lịch caravan từ Hà Nội lên Sa Pa

Một Nặm Đăm rất riêng và lạ

Một Nặm Đăm rất riêng và lạ

Khai mạc Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lào Cai năm 2014

Khai mạc Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lào Cai năm 2014

Bát Xát: Nổ mìn làm 1 người tử vong

Bát Xát: Nổ mìn làm 1 người tử vong

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Lào Cai

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Lào Cai

Khối Thi đua Xã hội - Nghề nghiệp tặng quà tại xã Võ Lao (Văn Bàn)

Khối Thi đua Xã hội - Nghề nghiệp tặng quà tại xã Võ Lao (Văn Bàn)

Nhà máy tuyển Tằng Loỏng - Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam: Hai thập niên xây dựng và phát triển

Nhà máy tuyển Tằng Loỏng - Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam: Hai thập niên xây dựng và phát triển

Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Si Ma Cai lần thứ II

Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Si Ma Cai lần thứ II

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing