Bình Tân: Nhiều kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII

13-09-2013 19:10 - Theo: www.voh.com.vn

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", hiện nay, toàn quận Bình Tân đã hình thành được 110 khu phố đạt chuẩn văn hóa; 4 phường văn hóa đã được thành phố công nhận là: An Lạc, An Lạc A, Tân Tạo A và Bình Hưng Hòa B.

>> Bình Dương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
>> Nêu cao vai trò gương mẫu của cha mẹ - Đói cho sạch, rách cho thơm
>> Diễn đàn 15 năm thực hiện NQTƯ 5 khóa VIII: Bản sắc văn hóa dân tộc nhìn từ cơ sở
>> Xây dựng, phát triển Hải Phòng thành địa phương có bản sắc văn hóa và sức sống hiện đại

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giúp đỡ nhau vượt khó; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch - vững mạnh. Chỉ tính riêng năm 2012, toàn quận có hơn 4.000 gương người tốt - việc tốt được công nhận; có gần 76.000 hộ được công nhận gia đình văn hóa; 62 công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn và 71 đơn vị văn hóa được ghi nhận ...