Lấy ý kiến rà soát, bổ sung lần thứ hai quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố, giai đoạn 2015-2020

27/10/2014 | 21:19

lần thứ hai quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, mỗi đại biểu đã bỏ 11 phiếu lấy ý kiến rà soát, bổ sung A3 quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh

Tham mưu tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

05/11/2014 | 17:54

ương. Theo dõi việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định 262 của Bộ Chính trị. Phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các bộ, ban, ngành ở Trung ương

Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSNDTC và Ủy ban kiểm tra Trung ương

20/5/2013 | 22:46

lý và phục vụ nhân dân, đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương cũng khẳng định công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSNDTC và UBKT Trung ương

10 nhiệm vụ nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương trong năm 2012

15/1/2013 | 18:52

lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương; tái lập Ban Nội Chính Trung ương để trình Hội nghị Trung ương 5; Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, các chức danh

Tập trung hoàn thành báo cáo giám sát tổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế

07/1/2014 | 11:27

kế hoạch công tác của Ban Kinh tế Trung ương năm 2014, Ban sẽ bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tập trung lực lượng tham gia tổng kết lý luận và

bản hoàn thành quy hoạch nông thôn mới

22/1/2013 | 09:47

nhiệm vụ, dự án quy hoạch đồng thời với việc xây dựng kế hoạch quy hoạch ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành nhiệm vụ phỉ kín 100% quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Sở cũng

Tăng phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

30/12/2013 | 20:24

kỷ luật đảng… Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ đánh giá: Việc thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện

Trung ương Đảng họp bàn quy hoạch Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới

02/5/2013 | 11:57

ra 2-11/5, Hội nghị lần 7 Trung ương Đảng khoá XI sẽ cho ý kiến về dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ

Bám sát chương trình công tác, hoàn thành tốt các đề tài, đề án và nhiệm vụ được giao

04/11/2013 | 17:28

ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng. Tham mưu Lãnh đạo Ban xây dựng Đề án "Quy chế bầu cử trong Đảng" báo cáo Bộ Chính trị trình tại Hội nghị

Đảng bộ Khối các cơ quan TW quán triệt Nghị quyết TW 10

10/3/2015 | 11:32

sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công