Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020

24/1/2013 | 07:07

về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Chiến lược khẳng định quan điểm và mục tiêu phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 là thực hiện công bằng trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục vùng

Chú trọng xây dựng văn hóa học đường

17/10/2013 | 00:00

(HNM) - Bộ GD-ĐT đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 nhằm đạt một số mục tiêu chính vào năm 2020 như tỷ lệ đi học đúng độ tuổi

Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020

23/1/2013 | 11:37

Sáng 23-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục từ 2011-2020 và thực hiện Kết luận số 51-KL/TƯ Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XI. Báo cáo của Bộ

Hướng dẫn thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020

22/6/2013 | 14:05

thực hiện một số nội dung của Chiến lược PTBV giai đoạn 2011-2020. Theo Chiến lược PTBV giai đoạn 2011-2020, các chỉ tiêu giám sát, đánh giá PTBV Việt Nam, gồm: GDP xanh, chỉ số phát triển con người

Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020"">Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020"

24/7/2013 | 21:44

(GD-ĐT) trong quân đội giai đoạn 2011-2020". (Sau đây gọi tắt là Chiến lược). Chiến lược chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; dự báo tình hình quốc tế, trong nước và sự

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Tạo đổi mới mạnh mẽ về tư duy giáo dục và đào tạo

24/1/2013 | 09:44

thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020triển khai Kết luận 51/LT/TW phải nhằm góp phần tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy giáo dục và đào tạo. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo

Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020

24/1/2013 | 02:52

23-1, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và thực hiện kết luận số 51-KL/T.Ư của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư

Sở Giáo dục - Đào tạo: Triển khai nhiệm vụ năm học ngành trung cấp chuyên nghiệp

25/9/2013 | 08:42

khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương

Bộ GD yêu cầu báo cáo đạo đức, lối sống HS

01/1/2014 | 08:39

triển khai theo Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn

Phát huy thời cơ toàn cầu hóa để phát triển nhanh, bền vững

30/6/2013 | 15:07

lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, Chiến lược phát triển giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2011-2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến 2020, Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối