Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi sự nghiệp quốc phòng

01/2/2013 | 20:55

các chiến lược cơ bản của quốc gia (Chiến lược quốc phòng, Chiến lược an ninh, Chiến lược ngoại giao và các chiến lược chuyên ngành), các kế hoạch mang tính chiến lược của quốc gia (Kế hoạch phân

Nho Quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

29/3/2013 | 18:02

29/3, Huyện uỷ Nho Quan đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết,

Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020"">Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020"

24/7/2013 | 21:44

(GD-ĐT) trong quân đội giai đoạn 2011-2020". (Sau đây gọi tắt là Chiến lược). Chiến lược chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; dự báo tình hình quốc tế, trong nước và sự

thức quốc phòng-an ninh"">"Cần quán triệt sâu sắc kiến thức quốc phòng-an ninh"

13/3/2013 | 13:51

đề như: Chiến lược một số nước liên quan đến quốc phòng-an ninh của Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; đối ngoại gắn với quốc

Tham vấn về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

21/6/2013 | 17:23

để thực hiện trong mỗi giai đoạn cụ thể. Hơn nữa, ngoài việc có kế hoạch hành động quốc gia thì Việt Nam cần có các chương trình hành động của từng địa phương để Chiến lược tăng trưởng xanh được

Công an các đơn vị quán triệt Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

14/5/2014 | 10:30

hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán tại các tỉnh phía Bắc. Tại hội nghị, các

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2013

17/10/2013 | 22:23

qua về Đề án "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường

Bản chất chiến lược đối ngoại của Mỹ

13/5/2014 | 06:10

lược của Mỹ trong một thời gian dài là ở châu Âu. Binh sĩ Mỹ tới Ba Lan tập trận chung ngày 23/4. Chiến tranh Lạnh kết thúc, tình hình châu Âu cơ bản ổn định, trọng điểm chiến lược của Mỹ

Xây dựng quốc phòng mạnh để bảo vệ chủ quyền

03/7/2013 | 08:06

biết Đảng và Nhà nước đang tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều quan trọng là sau tổng kết mong được quan tâm nhiều hơn nữa

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

11/12/2013 | 20:02

Sang đã trực tiếp trình bày quán triệt Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong những năm qua, bối cảnh quốc tế và

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối