8 nhiệm vụ chiến lược trong “Sách trắng Quốc phòng” Trung Quốc

27/5/2015 | 18:18

tế đang biến động phức tạp. 8 nhiệm vụ chiến lược của Quân đội Trung Quốc Ngày 26-5, Bắc Kinh đã phát hành “Sách trắng Quốc phòng” 2015 vềChiến lược quân sự Trung Quốc”. Chiến lược quân sự Trung

Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi sự nghiệp quốc phòng

01/2/2013 | 20:55

các chiến lược cơ bản của quốc gia (Chiến lược quốc phòng, Chiến lược an ninh, Chiến lược ngoại giao và các chiến lược chuyên ngành), các kế hoạch mang tính chiến lược của quốc gia (Kế hoạch phân

Nho Quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

29/3/2013 | 18:02

29/3, Huyện uỷ Nho Quan đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết,

Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020"">Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020"

24/7/2013 | 21:44

(GD-ĐT) trong quân đội giai đoạn 2011-2020". (Sau đây gọi tắt là Chiến lược). Chiến lược chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; dự báo tình hình quốc tế, trong nước và sự

thức quốc phòng-an ninh"">"Cần quán triệt sâu sắc kiến thức quốc phòng-an ninh"

13/3/2013 | 13:51

đề như: Chiến lược một số nước liên quan đến quốc phòng-an ninh của Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; đối ngoại gắn với quốc

Nga điều chỉnh Chiến lược an ninh quốc gia

07/5/2015 | 12:53

đồng An ninh Quốc gia Nga ngày 7/5 thông báo điều chỉnh Chiến lược an ninh quốc gia và Học thuyết an ninh thông tin Nga đến năm 2020, nhằm đối phó với những thách thức quân sự mới xuất hiện cũng như

Nguy cơ chiến tranh với Mỹ-EU, Nga tăng cường luyện tập

25/4/2015 | 07:35

trong tháng 12/2014, một sở chỉ huy chiến lược thống nhất đã được thành lập, Gerasimov cho biết. "Mỗi sở chỉ huy chiến lược chịu trách nhiệm cho sự sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng dưới quyền

Tham vấn về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

21/6/2013 | 17:23

để thực hiện trong mỗi giai đoạn cụ thể. Hơn nữa, ngoài việc có kế hoạch hành động quốc gia thì Việt Nam cần có các chương trình hành động của từng địa phương để Chiến lược tăng trưởng xanh được

Công an các đơn vị quán triệt Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

14/5/2014 | 10:30

hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán tại các tỉnh phía Bắc. Tại hội nghị, các

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2013

17/10/2013 | 22:23

qua về Đề án "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối