Văn bản mới

20-01-2014 08:06 - Theo: baobinhduong.org.vn

Nghị định 02/2014/NĐ-CP ngày 10- 1-2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

>> Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
>> Văn bản mới nhận từ ngày 13 đến 18-1 (phần 1)
>> Phụ cấp thu hút
>> Giúp học sinh trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng

- Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 13-1- 2014 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14- 1-2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Quyết định 05/2014/QĐ-TTg ngày 15-1-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

BỘ NGÀNH

- Thông tư 01/2014/TT-BTP ngày 3-1- 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

- Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9-1-2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23-4-2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

- Thông tư 01/2014/TT-BCT ngày 15-1- 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 13-1-2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Xem thêm các tin về: Văn bản mới