Triển khai Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân

06-11-2013 13:47 - Theo: baohatinh.vn

Sáng nay (6/11), UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 của Chính phủ trên địa bàn Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị.

>> Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
>> Bảo hiểm y tế và nguy cơ "vỡ" quỹ (Bài 2): Giải pháp an toàn cho quỹ BHYT
>> Tiếp tục đẩy mạnh công tác DS - KHHGĐ giai đoạn 2014 - 2020
>> Thảo luận báo cáo giám sát thực hiện bảo hiểm y tế

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, từ khi có Luật BHYT (2009), tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn Hà Tĩnh tăng lên đáng kể. Tỷ lệ bao phủ BHYT đến thời điểm này là 67%.

Triển khai Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân
Các đại biểu đóng góp ý kiến triển khai kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2013 và 2020

Tuy nhiên, so với yêu cầu, tỷ lệ bao phủ BHYT nói trên vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Đối tượng tham gia BHYT chủ yếu là nhóm đối tượng bắt buộc; nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia và được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí có tỷ lệ tham gia thấp; đối tượng tự nguyện còn rất hạn chế (đạt từ 5-6%), chủ yếu là những người có bệnh đang cần sử dụng BHYT, những người có thu nhập khá trở lên và những người ở vùng thành thị; tỷ lệ người tham gia BHXH có sự chênh lệch khá lớn giữa thành thị và nông thôn…

Đề án BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 hướng đến mục tiêu mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ y tế; đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác CSSK nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án của Chính phủ trên địa bàn Hà Tĩnh với mục tiêu cụ thể: Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 70% dân số tham gia BHYT; đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến, đặc biệt là các giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả Đề án trên địa bàn Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh: BHYT là một trong những chính sách trụ cột vê an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững. Vì vậy, việc thực hiện các mục tiêu của Đề án là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức CTXH cần vào cuộc tích cực. Đặc biệt, cần tập trung làm tốt công tác tuyền truyền đến tận người dân, nhất là các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp, nhóm đối tượng cận nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng cần nâng cao chất lượng KCB BHYT theo hướng thuận tiện, đáp ứng sự hài lòng người bệnh và tăng cường quản lý Nhà nước, đảm bảo cân đối Quỹ, quan tâm huy động các nguồn lực khác từ xã hội tham gia hỗ trợ BHYT để thực hiện hiệu quả mục tiêu Đề án đã đề ra.

Biện Nhung