Thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm: Đáp ứng kịp thời các khoản chi an sinh xã hội

01-08-2016 09:30 - Theo: hanoimoi.com.vn

Báo cáo dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm trong sáng 1/8, ông Hoàng Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, trên địa bàn TP, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì được đà phục hồi tốt nhờ có những cải thiện đáng kể về cả tổng cầu và tổng cung, doanh nghiệp tiếp tục phát triển, thị trường bất động sản dần phục hồi... đã góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách, bảo đảm nguồn lực theo dự toán để thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của TP.

>> Coi giải quyết đất dịch vụ cho dân là nhiệm vụ cấp bách
>> Kinh tế tăng trưởng khá, dấu ấn rõ nét trên nhiều lĩnh vực
>> Toàn văn báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội sáng nay
>> 'Bé vừa sinh đã phải gánh nhiều phí vô lý’

Ông Hoàng Minh Hải, GĐ Sở Tài chính báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm
Về thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm của TP đạt khá so với mức bình quân chung của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 85.856 tỷ đồng, đạt 50,7% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Với các giải pháp đồng bộ, chủ động và quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm nhìn chung ngân sách đã chủ động, đảm bảo, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các khoản chi cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo đúng dự toán được giao và phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ thực hiện của các đơn vị.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm thực hiện 23.063 tỷ đồng, đạt 31,3% dự toán năm và bằng 99,9% so với cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách TP đạt 26,6% dự toán và bằng 93% cùng kỳ; chi ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 40% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Với kết qủa thu ngân sách trên địa bàn nêu trên, thu ngân sách địa phương được hưởng theo điều tiết 6 tháng đầu năm 2016 là 40.534 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán giao, đã cơ bản đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách TP theo dự toán được giao; bảo đảm nguồn kinh phí cho các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã... để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách được bình thường và kịp thời, đặc biệt là các khoản chi liên quan đến con người, an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh.

Ông Hoàng Minh Hải cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách còn lớn. Cụ thể, đến hết tháng 5/2016, tổng số nợ thuế, phí, nghĩa vụ tài chính về đất là 19. 788 tỷ đồng, nợ các khoản liên quan đến đất là 5.468 tỷ đồng, nợ tiền chậm nộp 6.9 57 tỷ đồng. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản gặp khó khăn về tài chính trong việc thanh toán các khoản nghĩa vụ nộp NSNN, nhất là các khoản tiền phạt chậm nộp.

Công tác phân bổ dự toán của một số quận huyện còn chưa bảo dảm các quy định như chưa dành đủ 50% số tăng thu ngân sách quận, huyện so với dự toán TP giao để cải tạo nguồn cải cách tiền lương. Một số quận, huyện thị xã chưa phân bổ hết dự toán chi xây dựng cơ bản chi tiết cho từng dự án ngay từ đầu năm.

Một số đơn vị dự toán, chủ đầu tư chưa chủ động triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm nên chi ngân sách 6 tháng đầu năm còn thấp. Việc xây dựng và phê duyệt một số chương trình còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả dự toán chi ngân sách.

Việc xử lý nợ cơ bản đã được TP chỉ đạo quyết liệt và các ngành, quận, huyện, thị xã tập trung bố trí dự toán thu ngân sách 2016, tuy nhiên một số huyện chưa dành toàn bộ dự toán chi đầu tư năm 2016 để thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của TP.

 

Các đại biểu HĐND Tp nghiên cứu các báo cáo UBND TP trình

Báo cáo cũng chỉ ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016, lĩnh vực tài chính - ngân sách, trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tháo gỡ khó khăn cho DN; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

Công tác chi NSNN được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, bảo đảm an sinh xã hội và cân đối ngân sách.

Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong 6 tháng cuối năm, TP tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND TP.