Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn mời thầu Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Kho Bạc Nhà nước Bắc Sơn, Lạng Sơn

17-01-2013 15:21 - Theo: mof.gov.vn

Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Kho Bạc Nhà nước Bắc Sơn, Lạng Sơn.

>> Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình mời thầu Gói thầu xây lắp số 3.
>> Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước gia hạn gói thầu số 4
>> Kho bạc Nhà nước TP.HCM thông báo kế hoạch thầu , thông báo mời thầu Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quận 4

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Kho Bạc Nhà nước Bắc Sơn, Lạng Sơn.
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ.
- Thời gian bán HSMT từ  08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 01 năm  2013  đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2013 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ : Số 37 đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Điện thoại: (025)3 814 088    ;    Fax: (025) 3 814 817
- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng Việt Nam. (Một triệu đồng )
- Địa chỉ nhận HSDT: Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2013.

- Bảo đảm dự thầu: 80.000.0000 đồng (Tám mươi triệu đồng Việt Nam).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh của Ngân hàng.
- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 02 năm 2013 , tại Hội trường   của Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.