Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững

16-07-2013 18:13 - Theo: qdnd.vn

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 trong Bộ Quốc phòng.

>> Hướng dẫn thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020
>> Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
>> Phát huy nguồn nhân lực nữ giúp phát triển bền vững
>> Tham vấn về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2013 - 2015 nhằm xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2013-2015, để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015, Bộ Quốc phòng xác định 10 nội dung nhiệm vụ chủ yếu. Trên cơ sở triển khai đồng bộ chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Bộ Quốc phòng tiếp tục xây dựng tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế phát triển bền vững nâng cao chất lượng quản lý ngành, đơn vị. Cùng với việc lồng ghép các nguyên tắc, nội dung phát triển bền vững trong các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển, Bộ Quốc phòng tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững; từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh trong các doanh nghiệp, đơn vị quân đội theo lộ trình chung của Chính phủ, tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các khu kinh tế - quốc phòng, triển khai có hiệu quả các dự án trồng rừng theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 29-7-1998 của Thủ tướng Chính phủ.... Đi đôi với tăng cường các nguồn lực tài chính để thực hiện phát triển bền vững, Bộ Quốc phòng chủ trương phát triển nâng cao nguồn nhân lực, tăng cường năng lực quản lý và thực hiện phát triển bền vững. Tăng cường vai trò của khoa học và công nghệ trong thực hiện phát triển bền vững, gắn với đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển bền vững; tăng cường hợp tác, tham gia cứu trợ nhân đạo và gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới...