Bài 2: Bài học và niềm tin từ ba đột phá chiến lược

02-03-2014 22:26 - Theo: www.qdnd.vn

Một trong những nội dung quan trọng của Kết luận số 74-KL/TW là đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Quá trình thực hiện ba đột phá chiến lược đã cho chúng ta bài học quý và niềm tin sẽ đến đích thành công.

>> Thông điệp 2014 của Thủ tướng: Phát triển gắn liền mở rộng dân chủ
>> Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các chính sách phát triển khoa học-công nghệ
>> Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2014
>> Dấu ấn kinh tế - xã hội 2014: Ba đột phá chiến lược

Bài học từ tiến trình đổi mới

Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu tổng quát là "Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Namtrên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau".

Để tạo tiền đề thực hiện thành công mục tiêu tổng quát nói trên, Chiến lược xác định phải đột phá vào ba khâu yếu, đang là những điểm nghẽn, cản trở sự phát triển và nếu giải quyết tốt các khâu này sẽ tạo xung lực mới có sức lan tỏa mạnh, giải phóng mọi tiềm năng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. Ba khâu đó là: (1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. (2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Đây không phải là lần đầu tiên, Đảng ta đưa ra các khâu cần đột phá. Cách đây gần ba chục năm, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi mới, trong đó quan trọng nhất là đổi mới tư duy mà trước hết là tư duy kinh tế. Khâu đột phá lúc đó đã được Đảng ta xác định là xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, chuyển sang vận hành cơ chế kinh tế thị trường với các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Nhờ đó, kinh tế đất nước phát triển sống động, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Vào đầu thế kỷ này, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2010 với  ba khâu đột phá là: (1) Xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là đổi mới cơ chế, chính sách nhằm giải phóng triệt để lực lượng sản xuất, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; (2) Tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; (3) Đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Sau 10 năm triển khai thực hiện ba khâu đột phá nói trên, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đất nước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Sự thành công của những lần đột phá trong tiến trình đổi mới đã tạo tiền đề quan trọng để chúng ta tổ chức thực hiện ba khâu đột phá tiếp theo mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định.

Triển khai nghiêm túc nhưng còn chậm

Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các vấn đề liên quan đến việc thực hiện ba đột phá chiến lược đã được nhiều đại biểu quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến. Kết luận số 74-KL/TW Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) khẳng định: "Ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng được cả hệ thống chính trị quan tâm, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện, đạt một số kết quả bước đầu". Tuy nhiên, Ban chấp hành Trung ương vẫn cho rằng: "Việc thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm và nhiều bất cập; tái cơ cấu ngành, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa có nhiều chuyển biến".

Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (tháng 10-2013)  đã nêu rõ: "Ba đột phá chiến lược được triển khai đồng bộ và đã đạt được một số kết quả". Chính phủ cũng  thẳng thắn nhìn nhận: Việc thực hiện ba đột phá chiến lược còn chậm. Cải cách thể chế chưa đồng bộ, chưa có cơ chế chính sách đột phá thúc đẩy phát triển. Quy trình xây dựng, chất lượng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách còn nhiều bất cập. Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, công tác giám sát, thanh tra còn nhiều hạn chế. Chất lượng giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ cấu đào tạo chưa hợp lý, thiếu lao động chất lượng cao. Chưa chú trọng đào tạo lại và đào tạo nâng cao. Việc thu hút người có trình độ cao vào bộ máy hành chính nhà nước còn nhiều vướng mắc. Đóng góp của khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội chưa nhiều. Hệ thống kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển, chưa có cơ chế chính sách hiệu quả để thu hút mạnh đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước.

Tiếp tục thực hiện kiên quyết, đồng bộ

Từ thực tế triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược trong ba năm qua, tại Hội nghị lần thứ Tám, Ban chấp hành Trung ương đã xác định các giải pháp đồng bộ và quyết liệt trong năm 2014, 2015 và các năm tiếp theo nhằm đạt tới đích mục tiêu đã được xác định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Theo đó, sẽ đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo đột phá để thu hút mạnh đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh; tôn trọng và phát huy các quy luật của kinh tế thị trường. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Triển khai quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hoàn thiện cơ chế phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Tập trung nguồn lực phát triển nhanh hơn kết cấu hạ tầng then chốt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; khai thác và sử dụng có hiệu quả vốn ODA và nguồn vốn vay thương mại ưu đãi. Tập trung hoàn thành dứt điểm các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, thiết yếu. Có cơ chế, chính sách ưu đãi hơn để huy động các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đại học và dạy nghề. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường. Có cơ chế, chính sách phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài. Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đầu tư nghiên cứu khoa học-công nghệ. Tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ phát triển điện hạt nhân. Thực hiện cơ chế đặt hàng, cơ chế khoán, mua sản phẩm khoa học - công nghệ và phát triển thị trường khoa học - công nghệ. Tăng cường quản lý bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Thực hiện Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược.

Đầu năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong đó nhấn mạnh đến nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013; rà soát, lập kế hoạch, danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với Hiếp pháp. Hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp về vốn, tài sản của các tổ chức kinh tế, nhà đầu tư, người dân. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dân sự, hình sự, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Triển khai có hiệu quả Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức. Tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, tinh giản biên chế, thu hút người có tài năng; tăng cường công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Hoàn thiện thể chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; coi ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp là một căn cứ đánh giá cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, các Bộ, cơ quan, địa phương, trong đó xác định rõ nhu cầu nhân lực ở các trình độ đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thị trường lao động. Tập trung nguồn lực phát triển các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội quan trọng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp vận động tài trợ và đẩy nhanh giải ngân vốn ODA. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay thương mại ưu đãi. Tăng cường huy động các nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; lựa chọn một số dự án thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Ba năm qua, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nhiều thành tựu được bắt nguồn từ việc thực hiện ba đột phá chiến lược. Thành công bước đầu của việc triển khai thực hiện ba đột phá này đã và đang tạo niềm tin, bài học để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

ĐỖ PHÚ THỌ
Bài 3: Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước