Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"">Hướng dẫn tổ chức "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

04/1/2014 | 19:44

nhân (quý II); nói đi đôi với làm (quý III ); sinh hoạt, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với tổng kết đánh

Cán bộ còn ngồi ở trụ sở ủy ban nhiều

14/11/2013 | 07:40

Theo dự thảo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thì chủ đề của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 là "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá

TP HCM sơ kết đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

13/11/2013 | 11:29

bài trừ cái xấu.  Trong năm tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân,

Chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2014

21/1/2014 | 10:13

lưu trữ những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quá trình triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15/5/2015 | 22:42

xây dựng Đảng . Các bài có chất lượng tốt bám sát chủ đề năm 2014 là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

27/10/2013 | 19:26

hướng, nhiệm vụ trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 là "nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", đồng thời tiếp

Học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

17/12/2013 | 14:27

các đại biểu đã được nghe chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Ngày 17-12, tại Hà Nội,

Học tập, làm theo Bác trở thành mục tiêu, động lực, thước đo cán bộ, đảng viên

13/5/2014 | 06:51

nâng cao nhận thức và tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" trong CBĐV, gắn với thực hiện

Thiếu tá Nguyễn Văn Tài điển hình học tập và làm theo lời Bác

14/5/2014 | 08:16

động sưu tầm các tài liệu để nâng cao hiểu biết của mình về tư tưởng và tấm gương của Người. Trong định hướng của mình, anh cho biết: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh anh phải

Hội nghị thường kỳ Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của tỉnh

08/1/2014 | 16:02

nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" với hình thức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề; tổ chức sinh hoạt tại chi bộ cơ quan, đoàn thể. Bộ phận giúp việc của tỉnh sẽ tiếp

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối