Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 5

15/5/2013 | 08:00

bồi dưỡng sẽ cung cấp cho đảng viên những kiến thức cơ bản về Luật Quốc phòng - An ninh, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên và giúp cho từng

192 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

06/11/2014 | 07:08

5-11, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Châu Đức đã tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 năm 2014 cho 192 cán bộ là trưởng, phó các phòng, ban, đoàn

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ Bộ Ngoại giao

11/11/2013 | 20:34

tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ - CP ngày 10/7/ 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh. Quán triệt và thực hiện các chủ trương này, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an

Dạy kiến thức quốc phòng ở cấp tiểu học

30/5/2013 | 07:24

yêu cầu phải được giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh. Việc trang bị kiến thức quốc phòng, an ninh là quá trình lâu dài, tiếp diễn trong cả đời người. Những người càng đảm nhiệm những vị trí công

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

14/6/2013 | 00:00

QP-AN, đến nay toàn quận Hai Bà Trưng có 9.385 người thuộc đối tượng 2, 3, 4, 5 và 2.904 hội viên các tổ chức đoàn thể cơ sở được bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên

Tạo đàm về phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh

03/4/2013 | 13:19

triển kinh tế với củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân thông qua việc đầu tư cho các đơn vị LLVT, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, đầu tư xây dựng các công trình quốc

Xây dựng toàn diện các tiềm lực trong khu vực phòng thủ

08/5/2013 | 20:04

cực đổi mới nội dung, tổ chức chặt chẽ, chất lượng việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 4.500 cán bộ đối tượng 2,

Lực lượng vũ trang huyện Dầu Tiếng: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu được giao

31/1/2013 | 07:46

215 thanh niên đạt 100%; phối hợp với các trường THPT duy trì môn học giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định, có hơn 2.000 học sinh tham gia đạt 100%; mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

Phát huy hiệu quả cụm an ninh liên hoàn khu vực giáp ranh

13/8/2014 | 07:47

ý thức tự phòng, tự quản về an ninh trật tự; thiết lập những "đường dây nóng" nhằm bảo đảm thông suốt thông tin giữa các thành viên khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự./.

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng-an ninh

25/1/2013 | 22:31

phòng, 43 cán bộ thuộc đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Trường Quân sự Quân khu; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hơn 1.400 cán bộ thuộc đối tượng 3 và 4. Hội đồng giáo dục

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối