Hội thảo về minh bạch thông tin ngành thủy sản vào 17/7 tại Hà Nội

25/6/2013 | 13:32

thảo nhằm đánh giá vai trò cần thiết về minh bạch thông tin thủy sản và ứng dụng hệ thống TraceVerified, truy suất nguồn gốc điện tử sản phẩm. Ngày 17/7 tới, Hội thảo "Minh bạch thông tin- con

Minh bạch hoá nguồn gốc thuỷ sản qua truy xuất điện tử

14/3/2013 | 06:50

Hải, Phó Giám đốc dự án truy xuất nguồn gốc "Traceverified" cho biết: "Truy xuất nguồn gốc là sự thu thập thông tin về sản phẩm trong suốt quy trình sản xuất và chế biến. Tại các thị trường Châu Âu,