Bình Dương thu hút thêm nhiều dự án FDI

20/3/2013 | 09:30

đầu tư mới tại KCN VSIP với số vốn 38 triệu USD, Công ty TNHH URC (KCN VSIP I) tăng vốn 50 triệu USD, Công ty TNHH sân Golf Palm - Sông Bé tăng vốn hơn 28 triệu USD, Công ty TNHH Bia Anheuser Busch