Nguyên lý miếng thịt trên cao

17/4/2013 | 11:54

ngược với VINAGA, một doanh nghiệp khác đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tương đối thành công ở tỉnh Điện BiênCty TNHH Hoàng Lâm Điện Biên. Lựa chọn lĩnh vực đầu tư "vừa quen vừa lạ" ở Điện