Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% hay 5%?

27/3/2013 | 17:25

đầu tư (lãi tiền vay, tiền ứng trước) mà không phải là tiền lương, tiền công cho nên sẽ khấu trừ 5%. Khoản này trừ xong, nhận chứng từ CTT56 là xong, cá nhân không phải tổng hợp vào tổng thu nhập

Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân

14/1/2013 | 10:33

tháng 9 nghỉ luôn thì cơ quan tạm khấu trừ hàng tháng, cấp cho cá nhân chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT56). - Với cá nhân là sinh viên mới ra trường, làm việc chưa trọn năm thì thu nhập

Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với giảng viên nghỉ dạy như thế nào?

09/4/2013 | 11:20

sẽ cấp cho bạn cái chứng từ màu đỏ mẫu CTT56, trong đó ghi rõ số tiền lương và thu nhập bạn thực nhận tại trường từ ngày 01/1/2012 đến hết ngày 31/12/2012, số tiền thuế đã khấu trừ và số tiền thực

Có thu nhập tại 3 công ty khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

20/11/2014 | 15:48

từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu số CTT56 ) và bạn phải tự khai quyết toán thuế (vì bạn có thu nhập từ 3 nơi). Nếu bạn chọn công ty A là nơi bạn uỷ quyền quyết toán thuế thì các chứng từ khấu trừ do