Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với giảng viên nghỉ dạy như thế nào?

09/4/2013 | 11:20

sẽ cấp cho bạn cái chứng từ màu đỏ mẫu CTT56, trong đó ghi rõ số tiền lương và thu nhập bạn thực nhận tại trường từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012, số tiền thuế đã khấu trừ và số tiền thực

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% hay 5%?

27/3/2013 | 17:25

đầu tư (lãi tiền vay, tiền ứng trước) mà không phải là tiền lương, tiền công cho nên sẽ khấu trừ 5%. Khoản này trừ xong, nhận chứng từ CTT56 là xong, cá nhân không phải tổng hợp vào tổng thu nhập

Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân

14/1/2013 | 10:33

tháng 9 nghỉ luôn thì cơ quan tạm khấu trừ hàng tháng, cấp cho cá nhân chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT56). - Với cá nhân là sinh viên mới ra trường, làm việc chưa trọn năm thì thu nhập