Bộ Tài chính: Trao tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí thuộc Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương

08/1/2013 | 17:02

"Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam" bao gồm: Đồng chí Đàm Hoàng Thụ, Hàm Vụ trưởng, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ; Đồng chí Đàm Duy Thiên, Hàm Vụ trưởng, Vụ 4, Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí