Vườn quốc gia Côn Đảo: Phát triển du lịch sinh thái

Vườn quốc gia Côn Đảo: Phát triển du lịch sinh thái

Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới đã công nhận Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo là một trong 2.203 khu đất ngập nước quan trọng của quốc tế (khu Ramsar) và là khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện VQG Côn Đảo trở thành khu Ramsar của thế giới không chỉ góp phần nâng tầm quan trọng về đa dạng sinh học của Côn Đảo mà còn thúc đẩy Côn Đảo phát triển du lịch sinh thái.